Terug
Gepubliceerd op 12/07/2023

2023_CBS_01139 - Tijdelijke politieverordening - Herinrichtingswerken i.o.v. gemeentebestuur op Singel - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 10/07/2023 - 09:00 GAC II, collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Algemeen Directeur

Afwezig

Jan Couck, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Algemeen Directeur
2023_CBS_01139 - Tijdelijke politieverordening - Herinrichtingswerken i.o.v. gemeentebestuur op Singel - Goedkeuring 2023_CBS_01139 - Tijdelijke politieverordening - Herinrichtingswerken i.o.v. gemeentebestuur op Singel - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het dossier voor de herinrichting van Singel en kerkplein werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 31 mei 2023. De opdracht werd gegund aan de firma Pevenage en zoon bvba, Elenestraat 75 te 9620 Zottegem.

De werken starten op 7 augustus 2023 en duren vermoedelijk tot eind 2023.

Het is noodzakelijk maatregelen te treffen om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.

Singel wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, de doorgang voor voetgangers is beperkt. 

Er geldt parkeerverbod in de volledige werfzone. 

Het eenrichtingsverkeer in Marktstraat tussen Kerkstraat en Kattestraat wordt omgedraaid, zodat Temmershof en Gasthuisstraat bereikbaar blijven. 

De parking Borchtsite is bereikbaar via de Oude Pastoriedreef en via de Kattestraat. 

Er wordt een omleiding voorzien via Karenveldstraat – Heiveld – Ringlaan. 

Regelgeving bevoegdheid

Art. 63 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden burgemeester - politieaangelegenheden
<p>Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot tijdelijke politieverordening goed voor de herinrichtingswerken i.o.v. het gemeentebestuur op Singel. De maatregelen gelden vanaf 7 augustus 2023.

Artikel 2

Vanaf 7 augustus 2023 starten de herinrichtingswerken op Singel en kerkplein en wordt Singel volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, de doorgang voor voetgangers is beperkt.

Er geldt parkeerverbod in de volledige werfzone. 

Het eenrichtingsverkeer in Marktstraat tussen Kerkstraat en Kattestraat wordt omgedraaid, zodat Temmershof en Gasthuisstraat bereikbaar blijven. 

De parking Borchtsite is bereikbaar via de Oude Pastoriedreef en via de Kattestraat. 

Er wordt een omleiding voorzien via Karenveldstraat – Heiveld – Ringlaan. 

Artikel 3

De maatregelen, voorzien in voorgaande artikelen, zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door aangepaste verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het verkeersreglement (KB. 01/12/75).

Artikel 4

De bewoners van betrokken straten straten zullen van deze tijdelijke maatregelen in kennis gesteld worden.

Artikel 5

De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking vanaf 7 augustus 2023.