Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

2023_CBS_00688 - Aanvullend politiereglement - Asbeekweg en Kapenbergweg, inrichting fietsstraat - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
di 02/05/2023 - 19:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Algemeen Directeur

Afwezig

Jan Couck, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Algemeen Directeur
2023_CBS_00688 - Aanvullend politiereglement - Asbeekweg en Kapenbergweg, inrichting fietsstraat - Goedkeuring 2023_CBS_00688 - Aanvullend politiereglement - Asbeekweg en Kapenbergweg, inrichting fietsstraat - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Bewoners uit Asbeekweg en Kapenbergweg vragen om maatregelen te nemen tegen de onveiligheid voor de fietsers. Het sluipverkeer in de straat is een gekend probleem en door de werken op Kemmeken - Merchtem is het sluipverkeer nog toegenomen. 

Asbeekweg en Kapenbergweg zijn opgenomen in de fietssnelweg F221 - OMA-route, waar deze straten zullen ingericht worden als fietsstraat. Er wordt voorgesteld om in afwachting van de realisatie van de fietssnelweg Asbeekweg en Kapenbergweg al aan te duiden als fietsstraat. De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u en fietsers mogen niet ingehaald worden. Dit zal de veiligheid van de fietsers ten goede komen. Het voorstel om Asbeekweg en Kapenbergweg aan te duiden als fietsstraat wordt aan de bewoners meegedeeld.

De maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden (F111).  Aanvullend op de borden wordt het logo ook op de rijweg geschilderd, bij het begin van Asbeekweg en bij begin van Kapenbergweg. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de aanduiding van Asbeekweg en Kapenbergweg als fietsstraat.  

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F111.