Terug
Gepubliceerd op 12/06/2023

2023_CBS_00915 - Tijdelijke politieverordening - Wekelijkse vrijdagmarkt - Werken Singel - Tijdelijke verplaatsing naar Borchtsite verlenging - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 12/06/2023 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Algemeen Directeur

Afwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Algemeen Directeur

Voorzitter

Evelien Beeckman, Schepen
2023_CBS_00915 - Tijdelijke politieverordening - Wekelijkse vrijdagmarkt - Werken Singel - Tijdelijke verplaatsing naar Borchtsite verlenging - Goedkeuring 2023_CBS_00915 - Tijdelijke politieverordening - Wekelijkse vrijdagmarkt - Werken Singel - Tijdelijke verplaatsing naar Borchtsite verlenging - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zitting van 13 maart 2023 de tijdelijke verplaatsing van de wekelijkse vrijdagmarkt naar de Borchtsite goed en dit voor de periodes van 7 april tot en met 26 mei en van 11 augustus tot en met 1 december 2023, in functie van de geplande werken aan de Singel.

Het initieel plan was dat de marktkramers tussen deze twee periodes in hun oorspronkelijke locatie terug zouden innemen.  

Uit bevraging bij de marktkramers blijkt echter een voorkeur om de opstelling op de Borchtsite ook tijdens de zomerperiode aan te houden en dit omwille van continuïteit;  het duurde even alvorens ook de bezoekers ingesteld waren op de nieuwe locatie,  zij moesten wennen aan de herlocatie van hun gebruikelijke handelaars.  Een tijdelijke terugplaatsing van de markt, om dan in augustus opnieuw naar de Borchtsite te komen, zou deze continuïteit en gewoonte, weer doorbreken.

Om de veiligheid van de weggebruikers tijdens de markt te garanderen, zijn aangepaste verkeersmaatregelen op vrijdagen noodzakelijk:

  • het parkeerverbod in de standaard marktzone (Marktstraat tussen Fabriekstraat en Kerkstraat - Kerkstraat - Singel/kerkplein) wordt opgeheven
  • de Borchtsite wordt autovrij gemaakt (volledig parkeerverbod) en de betonstenen worden verwijderd
  • de enige aan- en afrijroute voor de marktkramers is via Nanovestraat/Sint-Paulusbaan en Oude-Pastoriedreef (verkeer verboden in Kattestraat; Kloosterstraat is doodlopend t.h.v. de Singel)
  • de parking van Hof ten Hemelrijk en de parkeerplaatsen in de Marktstraat blijven altijd beschikbaar en toegankelijk voor de marktbezoekers

Regelgeving bevoegdheid

Art. 63 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden burgemeester - politieaangelegenheden
<p>Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot tijdelijke politieverordening goed voor de wekelijkse vrijdagmarkt op de Borchtsite en dit vanaf 7 juli tot en met 1 december 2023.

Artikel 2

Elke vrijdag in de periode van 7 juli tot en met 1 december 2023 wordt van 06.00 uur tot 14.00 uur volledig parkeerverbod ingesteld:

  • op de Borchtsite, inclusief de in- en uitritten, voor het op- en afrijden en het opstellen van de marktwagens
  • in de Oude Pastoriedreef ter hoogte van de huisnummers 35-39, voor het op- en afrijden van de marktwagens

Artikel 3

Er worden geen fietsen toegestaan op de markt, ook niet aan de hand. Er zijn fietsenstallingen beschikbaar op de sites van de Borchtsite en het Hof ten Hemelrijk.

Artikel 4

Het parkeerverbod alsook de omleiding in de standaard marktzone (Marktstraat tussen Fabriekstraat en Kerkstraat - Kerkstraat - Singel/kerkplein) wordt opgeheven voor de periode van 7 juli  tot en met 1 december 2023.

Artikel 5

De betonstenen op de Borchtsite blijven verwijderd tot en met 1 december 2023.

Artikel 6

De marktkramers rijden aan en af via Nanovestraat/Sint-Paulusbaan en Oude-Pastoriedreef.

De marktbezoekers kunnen altijd parkeren op de parking van Hof ten Hemelrijk en op de parkeerplaatsen in de Marktstraat.

Artikel 7

De overtredingen zullen beteugeld worden met politiestraffen voor zover een wet, een algemene of provinciale verordening geen andere straffen voorziet.

Artikel 8

De maatregelen, voorzien in voorgaande artikelen, zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door aangepaste verkeerssignalisatie voorzien in bijlage II van het verkeersreglement (K.B. 01.12.75).

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt.