Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_GR_00054 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 28/03/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00054 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 23
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00054 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring 2023_GR_00054 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Overzicht van de aanpassingen:

- de obstakelvrije loopweg wordt gewaarborgd tot een een breedte van 1,20m (vroeger 1.50m hierdoor vielen heel veel voetpaden buiten het reglement) 

- de beplanting van de straatgeveltuin bestaat uit bij voorkeur inheemse soorten (hier geen opsomming van plantensoorten meer, zodat een optimale variaties in inheemse planten bewaard blijft)

- indien de nutvoorzieningen bij uitbreken te hoog blijken te liggen, wat het onmogelijk maakt op die plaats een geveltuin te maken, volgt er een negatief advies voor de aanleg van de geveltuin

- de gemeente Opwijk vult de door de gemeentelijke diensten aangelegde geveltuin op met grond op kosten van de gemeente

- de aanleg van de straatgeveltuin gebeurt tussen oktober en maart (zodat aanvragen kunnen gecentraliseerd worden en kunnen uitgevoerd worden op een minder druk moment)

- de klimplant, eventuele klimhulp of lage beplanting wordt voorzien door de aanvrager en wordt aangeplant ten laatste in het plantseizoen volgend op de aanleg van de straatgeveltuin

- wanneer de aanplanting afsterft dient de beheerder deze te vervangen

- de aanvrager is en blijft, ook na aanleg van de straatgeveltuin, verantwoordelijk voor zijn gevel

Juridische grond

Voor de inrichting van een (straat)geveltuin is geen meldingsplicht of vergunningsplicht van toepassing conform het Omgevingsdecreet.  De inrichting van een (straat)gevel tuin heeft enkel betrekking op het openbaar domein waarvoor vrijstelling van vergunning geldt. Ook het aan de gevel bevestigen van een klimhulp is geen vergunningsplichtige handeling in de zin van artikel 4.2.1 VCRO.

Adviezen

gemeentelijke milieuraad Gunstig advies

Bespreking van het ontwerp van gemeentelijk reglement voor de aanleg van een (straat)geveltuin door de gemeentelijke milieuraad in vergadering van dinsdag 18 mei 2021.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het aangepast gemeentelijk reglement met betrekking tot de straatgeveltuintjes  goed.