Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_GR_00064 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2023-2025 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 28/03/2023 - 20:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Tom Bosman; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_GR_00064 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2023-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Tom Bosman, Christel Ringoot
Stemmen voor 23
Tom Bosman, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_GR_00064 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2023-2025 - Goedkeuring 2023_GR_00064 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college besliste om in de beleidsperiode 2020-2025 opnieuw financiële middelen (35.000 euro op jaarbasis) in te zetten voor de werking van de Opwijkse erkende sportverenigingen d.m.v. een subsidiereglement. Clubs die zich inzetten voor jeugd en kwaliteit van de werking worden extra beloond.

Corona hakte de voorbije jaren ook zwaar in op de normale clubwerking. In 2020 verkregen de clubs die een dossier indienden een verdubbeling van hun subsidies via het noodfonds voor verenigingen. In 2021 werd er geen dossier ingediend maar werd het dossier van 2020 de basis voor dezelfde uitbetaling van de subsidies, zonder verdubbeling via het noodfonds. In 2022 werd een aangepast subsidiereglement opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad voor het sportjaar 2020-2021 om enkele zaken op te vangen, o.a. wat betreft een langere periode waar opleiding en kosten voor VTS-trainers in aanmerking komen.

Een nieuw reglement moet nu opnieuw voorgelegd worden. 

De belangrijkste aanpassingen lijsten we hier op (zie document 'Subsidiereglement erkende sportverenigingen - te wijzigen - na AC Sport'):

- in artikel 8 worden details aangevuld om aan te geven dat de bezorgde gegevens enkel worden verwerkt in kader van dit subsidiedossier (GDPR).

- artikel 18 en artikel 19 omvatten hetzelfde. Enkel artikel 19 blijft behouden.

- artikel 20: de subsidieperiodes worden zonder uitzonderingen teruggezet naar een gewoon subsidiejaar, zonder corona-impact.

- artikel 24 bij 1.2: hier is het voorstel dat een vereniging met rechtspersoonlijkheid in plaats van 1 punt vanaf heden 3 punten verkrijgt. Het hebben van een VZW-statuut vraagt namelijk ook heel wat extra inspanningen vanuit een club en is wel een meerwaarde, ook juridisch. Hier meer punten aan geven brengt daarnaast ook de verhouding tot de medewerking aan activiteiten (artikel 23) meer in evenwicht. 

- artikel 36 bij 1.1: voorstel om het hebben van een huishoudelijk reglement, te schrappen. Het is namelijk zo dat het hebben van zo'n reglement een voorwaarde is tot erkenning als vereniging. Hier nog eens punten aan geven is overbodig gezien elke vereniging dit heeft.

- artikel 36 bij 1.2: verduidelijking dat de maand van de sportclub via inschrijving bij Sport Vlaanderen dient te gebeuren (om het zo officieel te maken).

- artikel 36 bij 1.4: bij vorige subsidiedossiers bleek de creativiteit van bepaalde clubs heel groot, wat te groot en voor de sportdienst was het nodig om het veelvoud aan communicatiemiddelen te bundelen in de belangrijkste aspecten en structuur hierin te krijgen om punten toe te kunnen kennen. De sportdienst hecht veel belang aan een goede website en wil dit dan ook graag verwerkt zien in dit punt. Er zijn namelijk veel nieuwe inwoners die de dienst via dat communicatiekanaal makkelijk in contact kan brengen en zicht krijgt op de werking van de vereniging. Op advies van de AC Sport wordt de andere communicatiemiddelen beperkt tot 1 soort. Er kunnen hier nu maximaal 3 punten behaald worden. De sportdienst volgt dit advies en paste het zo aan.

- artikel 39: bij 1.2 wensen we max. 2 personen in aanmerking te laten komen, waar we voorheen slechts 1 persoon opnamen. Enkel sportverenigingen werken met onder- en bovenbouw, waar dan ook telkens een coördinator de werking opvolgt en stuurt. Dit is zeker een meerwaarde en daarom opteren we om hier deze manier van werken ook te belonen. 

- artikel 39: De dubbele vermelding van het instructeur B-diploma wordt ook 1x geschrapt bij de laagste quotatie en zo aangepast in 1.1 en 1.2.

- artikel 41: bij 1.1 valt de aanpassing voor corona uit reglement 2022 weg. Deze hield rekening met feit dat er geen dossier moest ingediend worden in 2021 en die de periode opving om opleidingen in coronatijd toch nog in aanmerking te laten komen voor punten. 

- artikel 41: bij 1.1 is het voorstel ook dat er meer punten aan een VTS-opleiding wordt gegeven, met name 5 punten in plaats van 1 punt. Een VTS-trainersopleiding, en met name goed opgeleide trainers zijn een grote meerwaarde voor de kwalitatieve werking van een club. Daarenboven kost een opleiding ook wel wat geld. Indien een club hier dan zelf in tussenkomst is het wenselijk om hier voldoende punten/financiële middelen tegenover te zetten. Een opleiding die hier ingediend wordt kan maar één keer in aanmerking komen voor punten in dit artikel. Bepaalde clubs betalen dit bedrag in één keer terug, andere clubs spreiden dit over 4 jaar om een trainer aan een club te verbinden. Om één lijn te trekken en de administratie duidelijk te houden kan een opleiding maar één keer ingediend worden in dit geval. 

- artikel 41: bij 1.3 wensen we ook meer punten te geven aan een VTS-trainersopleiding (5 punten in plaats van 3). Er worden vaak korte opleiding (2u bijvoorbeeld) gevolgd waarvoor zij dan verhoudingsgewijs nog veel punten krijgen in vergelijking tot een VTS-trainersopleiding (bijvoorbeeld: initiator duurt gemiddeld 75u). De Ac Sport vroeg een verduidelijking van dit artikel. Opleidingen vanuit de federatie komen ook in aanmerking. De sportdienst adviseert deze aanpassing ook positief en paste het artikel zo aan.

In bijlage vindt u ook het aangepaste aanvraagdocument terug dewelke rekening houdt met de bovenstaande aanpassingen in het reglement.

Het advies van de AC Sport werd gevraagd op de vergadering van 2 maart 2023. Dit vindt u in bijlage terug. De sportdienst volgde de voorgestelde aanpassingen vanuit de AC Sport en verwerkte deze in het goed te keuren reglement.

In 2021 was er ook een opmerking bij de AC Sport dat er een sportvereniging was die te nauw verbonden was met de betrokken BVBA. De  sportvereniging werd hiervoor gecontacteerd door het college en werd gevraagd om die de VZW-structuur bij te stellen met extra bestuursleden die geen band hadden met de BVBA. De vereniging stelde zich in regel zoals afgesproken. 

Juridische grond

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 juni 2021 inzake de goedkeuring van het erkenningsreglement voor Opwijkse verenigingen en organisatiecomités.

Adviezen

Adviescommissie Sport Gunstig advies

Positief advies op de aanpassingen die voorgesteld zijn in het reglement zoals voorgelegd aan de AC Sport.

Dienst Financiën Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad - vaststelling gemeentelijke reglementen
<p>Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Beleidsdoelstellingen

Niet van toepassing
Gelijkblijvend beleid sport
Gelijkblijvend beleid sport

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De beslissing van de gemeenteraad d.d.22 februari 2022 betreffende het subsidiereglement ter ondersteuning van de werking van sportverenigingen wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement 2023-2025 ter financiële ondersteuning van de Opwijkse erkende sportverenigingen goed.