Terug
Gepubliceerd op 23/01/2023

2023_CBS_00120 - Aanvullend politiereglement - Graanakker en Hoppeveld, inrichting fietsstraat - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 23/01/2023 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2023_CBS_00120 - Aanvullend politiereglement - Graanakker en Hoppeveld, inrichting fietsstraat - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_CBS_00120 - Aanvullend politiereglement - Graanakker en Hoppeveld, inrichting fietsstraat - Goedkeuring 2023_CBS_00120 - Aanvullend politiereglement - Graanakker en Hoppeveld, inrichting fietsstraat - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Bewoners uit Graanakker vragen naar een snelheidsbeperking tot 30 km/u omdat er vaak te snel gereden wordt en er toch veel jonge gezinnen met kleine kinderen wonen. Het is aangewezen om in Hoppeveld dezelfde maatregel te treffen als in Graanakker.

Er wordt voorgesteld om Graanakker en Hoppeveld in te richten als fietsstraat.  Beide straten worden immers vaak gebruikt als fietsverbinding. De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u en fietsers mogen niet ingehaald worden. Dit zal de leefbaarheid verbeteren. Het voorstel om zowel Graanakker als Hoppeveld in te richten als fietsstraat werd aan de bewoners meegedeeld. 

De maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden (F111). Aanvullend op de borden wordt het logo ook op de rijweg geschilderd, bij het begin van Graanakker en begin van Hoppeveld komende van de Averbeekstraat.

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van Graanakker en Hoppeveld als fietsstraat.  

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F111.