Terug
Gepubliceerd op 23/01/2023

2023_CBS_00119 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, invoering blauwe zone ter hoogte van handelszaak - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 23/01/2023 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2023_CBS_00119 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, invoering blauwe zone ter hoogte van handelszaak - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_CBS_00119 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, invoering blauwe zone ter hoogte van handelszaak - Goedkeuring 2023_CBS_00119 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, invoering blauwe zone ter hoogte van handelszaak - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Ter hoogte van de Bakkerij Jens, Schoolstraat 100, zijn er weinig parkeermogelijkheden. Bakker Jens vraagt beperkte parkeertijd in te voeren tegenover de winkel, zodat de klanten de mogelijkheid hebben kort bij de handelszaak te parkeren. Door de nabijheid van het rond punt en een zebrapad kan dit enkel ter hoogte van huisnummer 91. 

De blauwe zone met beperkte parkeertijd max. 30 min is van toepassing tijdens de openingsuren van de winkel: op zaterdag en zondag van 7u00 tot 12u30. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de invoering van beperkte parkeertijd max. 30 min ter hoogte van Schoolstraat 91, op zaterdag en zondag van 7u30 tot 12u30.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a + logo parkeerschijf + onderbord "max. 30 min. op za en zo van 7u tot 12u30".