Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2023_CBS_00052 - Aanvullend politiereglement - Schuttershof, Parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 12 tot 20 en van huisnummer 19 tot 23 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 09/01/2023 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Tijdelijke politieverordening (op het wegverkeer).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2023_CBS_00052 - Aanvullend politiereglement - Schuttershof, Parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 12 tot 20 en van huisnummer 19 tot 23 - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_CBS_00052 - Aanvullend politiereglement - Schuttershof, Parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 12 tot 20 en van huisnummer 19 tot 23 - Goedkeuring 2023_CBS_00052 - Aanvullend politiereglement - Schuttershof, Parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 12 tot 20 en van huisnummer 19 tot 23 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Achteraan Schuttershof, net voor de haakse bocht, wordt de doorgang vaak belemmerd door geparkeerde wagens. Het is nodig maatregelen te treffen om de vrije doorgang van de veiligheidsdiensten te garanderen. Er wordt parkeerverbod ingevoerd van huisnummer 12 tot 20 en van huisnummer 19 tot 23.

Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1, links en rechts van de rijweg. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor het parkeerverbod achteraan Schuttershof, vanaf huisnummer 12 tot 20 en vanaf huisnummer 19 tot 23.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1, links en rechts van de rijweg.