Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_CBS_01547 - Aanvullend politiereglement - Centrum gemeente Opwijk, uitbreiding zone 30 ruime stationsomgeving - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 19/09/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur
2022_CBS_01547 - Aanvullend politiereglement - Centrum gemeente Opwijk, uitbreiding zone 30 ruime stationsomgeving - Goedkeuring 2022_CBS_01547 - Aanvullend politiereglement - Centrum gemeente Opwijk, uitbreiding zone 30 ruime stationsomgeving - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In zitting van 19 oktober 2020 keurde het college de invoering van de zone 30 in het centrum van de gemeente goed.

Vanuit de VAR werd voorgesteld om ook in de Stationsstraat en Heirbaan de snelheid te beperken tot 30 km/u om de veiligheid van de fietsers te verhogen. Omdat deze straten grenzen aan de zone 30 van het centrum wordt voorgesteld de bestaande zone uit te breiden tot Stationsstraat en Heirbaan, met inbegrip van de straten binnen de zone (Kouterlaan, Vitsgaard en Mandemakersweg).

De zone 30 km/u in het centrum van Opwijk wordt afgebakend als volgt :

- Schoolstraat, aan rond punt De Ster
- Heiveld, aan rond punt De Ster
- Heiveld, hoek Esp
- Esp, hoek Heirbaan
- Heirbaan, hoek Averbeekstraat
- Kouterlaan, hoek Heirbaan
- Stationsstraat thv nr 91, fietspad
- Stationsstraat, begin pendelparking
- Ringlaan, hoek Fabriekstraat
- Fabriekstraat, hoek Ringlaan
- Oude Brugstraat, hoek Ringlaan
- Broekstraat, hoek Ringlaan
- Steenweg op Merchtem, hoek Sint-Paulusbaan
- Nanovestraat, hoek Sint-Paulusbaan
- Oude Pastoriedreef, hoek Nanovestraat
- Nanovestraat, thv nr 154
- Nanovestraat, thv nr 170
- Kloosterstraat, hoek Karenveldstraat

De variabele zone 30 Karenveldstraat blijft behouden

De zone wordt afgebakend door middel van de borden F4a en F4b. 

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>
Art. 57, §2 van het gemeentedecreet : toevertrouwde bevoegdheden college
<p>Artikel 57, &sect;2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005&nbsp;:&nbsp;<span>Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, &sect; 1 (door de gemeenteraad), of overeenkomstig andere<strong> </strong>wettelijke en decretale bepalingen.</span></p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de uitbreiding van de zone 30 in het centrum van de gemeente. De ruime stationsomgeving wordt mee op te nemen in de zone 30.

Artikel 2

De zone 30 km/u in het centrum van Opwijk wordt afgebakend als volgt :

- Schoolstraat, aan rond punt De Ster
- Heiveld, aan rond punt De Ster
- Heiveld, hoek Esp
- Esp, hoek Heirbaan
- Heirbaan, hoek Averbeekstraat
- Kouterlaan, hoek Heirbaan
- Stationsstraat thv nr 91, fietspad
- Stationsstraat, begin pendelparking
- Ringlaan, hoek Fabriekstraat
- Fabriekstraat, hoek Ringlaan
- Oude Brugstraat, hoek Ringlaan
- Broekstraat, hoek Ringlaan
- Steenweg op Merchtem, hoek Sint-Paulusbaan
- Nanovestraat, hoek Sint-Paulusbaan
- Oude Pastoriedreef, hoek Nanovestraat
- Nanovestraat, thv nr 154
- Nanovestraat, thv nr 170
- Kloosterstraat, hoek Karenveldstraat

De maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b en gaat in vanaf 15 oktober 2022; gepaste en tijdige communicatie hierrond zal gevoerd worden via de gebruikelijke kanalen.

Artikel 3

De beslissing wordt ter kennis aan de volgende gemeenteraad voorgelegd.