Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_CBS_01614 - Politieverordening - Specht - aanpassing invoering enkele rijrichting als proefopstelling - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 03/10/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Tijdelijke politieverordening (op het wegverkeer).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur
2022_CBS_01614 - Politieverordening - Specht - aanpassing invoering enkele rijrichting als proefopstelling - Goedkeuring 2022_CBS_01614 - Politieverordening - Specht - aanpassing invoering enkele rijrichting als proefopstelling - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Op 5 september 2022 keurde het college de politieverordening goed voor de invoering van eenrichtingsverkeer in Specht, vanaf Doortstraat richting Merchtem en in Kemmeken tot kruispunt met Leireken, met ingang vanaf 15 september 2022.

De proefopstelling werd geëvalueerd samen met gemeente Merchtem. Om tegemoet te komen aan de vele reacties die de gemeente Merchtem ontving, wordt voorgesteld de enkele rijrichting in Kemmeken te beperken vanaf Opwijk tot het kruispunt Kemmeken - Ten Houte. 

Komende van de Broekstraat wordt het verkeer richting Ten Houte opnieuw in dubbele rijrichting toegelaten.

Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen in de drukker geworden Broekstraat, wordt hier bijkomend de snelheid beperkt tot 30km/u.  

De maatregel gaat in op 4 oktober 2022. De situatie wordt opnieuw geëvalueerd op 8 november 2022.  

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het aangepaste voorstel om éénrichtingsverkeer in te voeren in Specht, vanaf Doortstraat richting Merchtem, en in Kemmeken tot kruispunt met Ten Houte. 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aangepaste verordening met voorgestelde signalisatie goed voor de invoering van éénrichtingsverkeer in Specht vanaf 4 oktober 2022 en dit als proefopstelling. 

Volgende signalisatie wordt aangebracht op grondgebied Opwijk: F19 + M17: begin Specht, hoek Doortstraat.

Artikel 3

In Broekstraat wordt de snelheid beperkt tot 30 km/u. Dit wordt gesignaleerd door de borden C43 "30km/u".

Artikel 4

Opwijk en Merchtem zijn verantwoordelijk voor de signalisatie ieder op hun grondgebied.