Terug
Gepubliceerd op 14/10/2022

2022_CBS_01631 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Kloosterstraat 32 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 10/10/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Tijdelijke politieverordening (op het wegverkeer).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur
2022_CBS_01631 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Kloosterstraat 32 - Goedkeuring 2022_CBS_01631 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Kloosterstraat 32 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college kreeg de vraag van de bewoners van Kloosterstraat 32 of het mogelijk is een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien tegenover de woning. Beide bewoners bezitten een parkeerkaart voor personen met een handicap. 

De parkeerplaats kan geen geïndividualiseerde parkeerplaats zijn en is toegankelijk voor elkeen in het bezit van een specifieke parkeerkaart voor personen met een handicap. 

De parkeerplaats wordt aangeduid met het verkeersbord E9a + pictogram mindervalide. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van de parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden Kloosterstraat 32.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a + logo mindervalide.