Terug
Gepubliceerd op 05/09/2022

2022_CBS_01455 - Politieverordening - Specht - invoering enkele rijrichting als proefopstelling - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 05/09/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Tijdelijke politieverordening (op het wegverkeer).

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur
2022_CBS_01455 - Politieverordening - Specht - invoering enkele rijrichting als proefopstelling - Goedkeuring 2022_CBS_01455 - Politieverordening - Specht - invoering enkele rijrichting als proefopstelling - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Door werken her en der en de daarbij horende omleidingen is in de Specht en Kemmeken het sluipverkeer de laatste dagen enorm toegenomen. Ook vrachtwagens komen veelvuldig door de smalle straatjes.

Naar aanleiding van 2 geblokkeerde vrachtwagens op enkele uren tijd werd maandagavond 29 augustus 2022 Specht tijdelijk afgesloten voor alle verkeer vanaf Kemmeken (Merchtem).

In overleg met Merchtem wordt er eenrichtingsverkeer in gevoerd in Specht, vanaf Doortstraat richting Merchtem, en in Kemmeken tot kruispunt met Leireken. Komende van Ten Houte wordt het verkeer richting Broekstraat gestuurd. In Broekstraat blijft de dubbele rijrichting behouden. Leireken blijft bereikbaar vanaf Broekstraat - Kemmeken. Er wordt aangepaste signalisatie voorzien. Opwijk en Merchtem zijn verantwoordelijk voor de signalisatie, ieder op hun grondgebied. 

Het eenrichtingsverkeer in Specht wordt ingevoerd vanaf 15 september 2022, tot dan blijft Specht afgesloten voor het autoverkeer. 

De situatie wordt samen met Merchtem wekelijks opgevolgd en zo nodig bijgestuurd. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om eenrichtingsverkeer in te voeren in Specht, vanaf Doortstraat richting Merchtem, en in Kemmeken tot kruispunt met Leireken. Komende van Ten Houte wordt het verkeer richting Broekstraat gestuurd. In Broekstraat blijft de dubbele rijrichting behouden. Leireken blijft bereikbaar vanaf Broekstraat - Kemmeken.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verordening met voorgestelde signalisatie goed voor de invoering van eenrichtingsverkeer in Specht vanaf 15 september 2022 en dit als proefopstelling. 

Artikel 3

Opwijk en Merchtem zijn verantwoordelijk voor de signalisatie ieder op zijn grondgebied. 

Volgende signalisatie wordt aangebracht op grondgebied Opwijk:

  • F19 + M17: begin Specht, hoek Doortstraat
  • Aankondigingsbord “Broekstraat – Kemmeken doodlopend, uitgezonderd fietsers”: begin Broekstraat, hoek Ringlaan
  • Bord F45b: voor spooroverweg
  • Bord F45b: hoek Asbeekweg rechts
  • Bord F45b: hoek Asbeekweg links