Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

2022_CBS_01134 - Aanvullend politiereglement - Landbouwweg tussen Droeshoutstraat en Hulst, toegangsregeling - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 04/07/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_01134 - Aanvullend politiereglement - Landbouwweg tussen Droeshoutstraat en Hulst, toegangsregeling - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_01134 - Aanvullend politiereglement - Landbouwweg tussen Droeshoutstraat en Hulst, toegangsregeling - Goedkeuring 2022_CBS_01134 - Aanvullend politiereglement - Landbouwweg tussen Droeshoutstraat en Hulst, toegangsregeling - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De landbouwweg tussen Hulst en Droeshoutstraat kreeg een onderhoudsbeurt waardoor de weg niet alleen toegankelijk wordt voor landbouwvoertuigen maar ook voor de fietsers.

Door de behandeling wordt de weg ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het is nodig om de toegankelijkheid te beperken tot  landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. 

Bij het begin van de landbouwweg, ter hoogte van Droeshoutstraat 23, tegenover Droeshoutstraat 48 en ter hoogte van Hulst 117 worden de borden F99c (begin) en F101c (einde) geplaatst, met aanduiding van de gebruikers: landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. 

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de toegankelijkheidsregeling voor de landbouwweg tussen Droeshoutstraat en Hulst. 

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F99c (begin) en F101c (einde) met aanduiding van de gebruikers: landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. 

Conform het verkeersreglement zijn naast de aangeduide gebruikers ook voertuigen van en naar de aanliggende percelen, voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht en prioritaire voertuigen toegelaten.