Terug
Gepubliceerd op 17/05/2022

2022_CBS_00813 - Aanvullend politiereglement - Goedkeuring door de Vlaamse Overheid - Steenweg, N47, invoering blauwe zone max. 30 min thv nr 29 - Kennisneming

College van burgemeester en schepenen
ma 16/05/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Evelien Beeckman, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur
2022_CBS_00813 - Aanvullend politiereglement - Goedkeuring door de Vlaamse Overheid - Steenweg, N47, invoering blauwe zone max. 30 min thv nr 29 - Kennisneming 2022_CBS_00813 - Aanvullend politiereglement - Goedkeuring door de Vlaamse Overheid - Steenweg, N47, invoering blauwe zone max. 30 min thv nr 29 - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Als bijlage een afschrift van het besluit van de Vlaamse Overheid m.b.t. het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer.

Het aanvullend reglement aangenomen door het college van burgemeester en schepenen van Opwijk in zitting van 24 januari 2022, houdende het invoeren van een blauwe zone met parkeertijd max. 30 min. over een afstand van 10 meter op de gewestweg N47 (Steenweg) ter hoogte van huisnummer 29, wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Het dienstorder MOW/MIN/2010/01 betreffende de procedure aanvullende reglementen op gewestwegen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt akte van het besluit van de secretaris-generaal houdende goedkeuring van het aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. het invoeren van een blauwe zone met parkeertijd max. 30 min. over een afstand van 10 meter op de gewestweg N47 (Steenweg) ter hoogte van huisnummer 29.

Artikel 2

Aan de dienst infrastructuur wordt opdracht gegeven om de nodige verkeerssignalisatie te voorzien.