Terug
Gepubliceerd op 31/05/2022

2022_CBS_00944 - Aanvullend reglement van politie op het wegverkeer - Uitbreiding zone tonnagebeperking in Mazenzele en Droeshout. - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 30/05/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Jan Couck, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_00944 - Aanvullend reglement van politie op het wegverkeer - Uitbreiding zone tonnagebeperking in Mazenzele en Droeshout. - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 5
Inez De Coninck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier, Evelien Beeckman
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_00944 - Aanvullend reglement van politie op het wegverkeer - Uitbreiding zone tonnagebeperking in Mazenzele en Droeshout. - Goedkeuring 2022_CBS_00944 - Aanvullend reglement van politie op het wegverkeer - Uitbreiding zone tonnagebeperking in Mazenzele en Droeshout. - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In 2015 werd een zone ingevoerd met tonnagebeperking tot 3,5 ton in Vossestraat, Waaienberg tot en met Mansteen, uitgezonderd laden en lossen en aangelanden. Op vraag van de landbouwers wordt ook zwaarder landbouwverkeer toegestaan in de zone met tonnagebeperking.

Door de tonnagebeperking in deze zone krijgt het centrum van Mazenzele meer doorgaand zwaar vervoer te verwerken. Het is wenselijk om de zone verder uit te breiden vanaf de Vossestraat tot de Mazelstraat, Mechelstraat en Langeveldweg, met inbegrip van alle straten gelegen binnen de zone.

De verkeersborden ZC21T (3,5t) en ZC21T/, aangevuld met het onderbord “uitgezonderd laden, lossen, aangelanden en landbouwvoertuigen” worden geplaatst op volgende kruispunten:

 • Kruispunt Vossestraat met N47
 • Kruispunt Dorp met N47
 • Kruispunt Opwijksestraat met N47
 • Kruispunt ’t Kintstraat met N47
 • Kruispunt ’t Kintstraat met N211
 • Kruispunt Mazelstraat met N211
 • Kruispunt Mechelstraat met N211
 • Kruispunt landbouwweg met Mechelstraat
 • Kruispunt Langeveldstraat met N211
 • Kruispunt Langeveldweg met N211
 • Kruispunt Mansteen met N211
 • Grens Mansteen met Merchtem
 • Grens Waaienberg met Merchtem
 • Grens Paddebroeken met Merchtem 

Op grondgebied Merchtem werd in de aanpalende straten (Weyenberg, Paddebroeken, Drielindenbaan en Sleeuwagen) reeds tonnagebeperking 3,5 ton ingevoerd.

Omdat de betrokken straten zijstraten zijn van de gewestwegen N47 (Steenweg) en N211 (Stwg op Vilvoorde) wordt de maatregel ook gesignaleerd op N47 en N211 door de borden C31a of C31b met onderbord "3,5t". Over deze wegen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant het beheer. 

De maatregel wordt genomen in overleg met Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het aanvullend politiereglement, goedgekeurd op 26 mei 2015, waarbij tonnagebeperking in gevoerd werd in Vossestraat, Sultveldstraat, Langeveldstraat, Paddebroeken, Waaienberg, Grootveld en Mansteen, wordt opgeheven. 

Artikel 2

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor een uitgebreide van de zone met tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd laden en lossen, aangelanden en landbouwvoertuigen in Mazenzele en Droeshout.

Artikel 3

De verkeersborden ZC21T (3,5t) en ZC21T/, aangevuld met het onderbord “uitgezonderd laden, lossen, aangelanden en landbouwvoertuigen” worden geplaatst op volgende kruispunten:

 • Kruispunt Vossestraat met N47
 • Kruispunt Dorp met N47
 • Kruispunt Opwijksestraat met N47
 • Kruispunt ’t Kintstraat met N47
 • Kruispunt ’t Kintstraat met N211
 • Kruispunt Mazelstraat met N211
 • Kruispunt Mechelstraat met N211
 • Kruispunt landbouwweg met Mechelstraat
 • Kruispunt Langeveldstraat met N211
 • Kruispunt Langeveldweg met N211
 • Kruispunt Mansteen met N211
 • Grens Mansteen met Merchtem
 • Grens Waaienberg met Merchtem
 • Grens Paddebroeken met Merchtem 

Artikel 4

De borden C31a en C31b met onderbord type VIIa met vermelding "3,5t” worden geplaatst op:

 • N47 (Steenweg) aan kruispunt met Vossestraat
 • N47 (Steenweg) aan kruispunt met Dorp
 • N47 (Steenweg) aan kruispunt met Opwijksestraat
 • N211 (Stwg op Vilvoorde) aan kruispunt met Mazelstraat
 • N211 (Stwg op Vilvoorde) aan kruispunt met Mechelstraat
 • N211 (Stwg op Vilvoorde) aan kruispunt met Langeveldstraat
 • N211 (Stwg op Vilvoorde) aan kruispunt met Mansteen.