Terug
Gepubliceerd op 26/04/2022

2022_CBS_00669 - Aanvullend politiereglement - Kruispunt N47 – N211, Steenweg op Brussel – Steenweg op Vilvoorde, aanpak verkeersveiligheid - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 25/04/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_00669 - Aanvullend politiereglement - Kruispunt N47 – N211, Steenweg op Brussel – Steenweg op Vilvoorde, aanpak verkeersveiligheid - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_00669 - Aanvullend politiereglement - Kruispunt N47 – N211, Steenweg op Brussel – Steenweg op Vilvoorde, aanpak verkeersveiligheid - Goedkeuring 2022_CBS_00669 - Aanvullend politiereglement - Kruispunt N47 – N211, Steenweg op Brussel – Steenweg op Vilvoorde, aanpak verkeersveiligheid - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Op de PCV 28 september 2021 werd de verkeersveiligheid op het kruispunt N47-N211, Steenweg op Brussel – Steenweg op Vilvoorde besproken. De verkeerslichtenregeling en de fietspaden op het kruispunt worden aangepast. 

Er wordt een kort stukje gecombineerd voet-fietspad aangelegd vanaf de Baardegemstraat tot aan de verkeerslichten, zodat daar veilig kan overgestoken worden. (aangeduid met borden D10)

De fietsers komende van de Steenweg op Vilvoorde krijgen de toelating om rechts af te slaan door het rode licht. (RADR, borden B22).

Het verslag van de PCV van 28 september 2021 werd door het college goedgekeurd in zitting van 13 december 2021. 

Het aanvullend reglement wordt van toepassing nadat de bijhorende infrastructurele werken uitgevoerd zijn. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover Agentschap Wegen en Verkeer het beheer heeft. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de aanleg van een stukje voet-fietspad op het kruispunt N47-N211, Steenweg op Brussel - Steenweg op Vilvoorde (bord D10) en de aanduiding voor fietsers om rechts af te slaan door het rode licht(RADR – bord B22).