Terug
Gepubliceerd op 28/04/2022

2022_CBS_00670 - Aanvullend politiereglement - Steenweg op Vilvoorde aanpassing ter hoogte van het kerkplein Droeshout - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 25/04/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_00670 - Aanvullend politiereglement - Steenweg op Vilvoorde aanpassing ter hoogte van het kerkplein Droeshout - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_00670 - Aanvullend politiereglement - Steenweg op Vilvoorde aanpassing ter hoogte van het kerkplein Droeshout - Goedkeuring 2022_CBS_00670 - Aanvullend politiereglement - Steenweg op Vilvoorde aanpassing ter hoogte van het kerkplein Droeshout - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Op de PCV 25 januari 2022 werd voorgesteld de twee bestaande zebrapadoversteken ter hoogte van het kerkplein Droeshout op te heffen en te vervangen door één nieuwe oversteek. De verkeerslichten worden verplaatst naar de nieuwe oversteek. 

Naast de voetgangersoversteek wordt ook een dubbelrichtingsfietsoversteek voorzien binnen de lichten.

Tussen de fietsoversteek en schooltoegang wordt een stukje dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd. 

De oude verkeerslichten worden verwijderd. De twee bestaande voetgangersoversteekplaatsen ter hoogte van het kerkplein worden eveneens verwijderd. 

Het verslag van de PCV van 25 januari 2022 werd door het college goedgekeurd in zitting van 7 maart 2022. 

De nieuwe verkeerslichten worden geplaatst en beheerd door AWV. 

Het aanvullend reglement wordt van toepassing na het verplaatsen van de verkeerslichten en nadat de bijhorende infrastructurele werken uitgevoerd zijn. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover Agentschap Wegen en Verkeer het beheer heeft. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor het verplaatsen van de verkeerslichten ter hoogte van het kerkplein Steenweg op Vilvoorde-N211, het verwijderen van de bestaande zebrapaden, de aanleg van één zebrapad en fietsoversteek binnen de verkeerslichten en de aanleg van een kort stukje dubbelrichtingsfietspad tussen oversteek en schooltoegang.