Terug
Gepubliceerd op 26/04/2022

2022_CBS_00668 - Aanvullend politiereglement - Klei - N211, kruispunt met Sint-Janstraat - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 25/04/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_00668 - Aanvullend politiereglement - Klei - N211, kruispunt met Sint-Janstraat - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_00668 - Aanvullend politiereglement - Klei - N211, kruispunt met Sint-Janstraat - Goedkeuring 2022_CBS_00668 - Aanvullend politiereglement - Klei - N211, kruispunt met Sint-Janstraat - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Naar aanleiding van een ongeval met een fietser in de Sint-Jansstraat worden bijkomende maatregelen gevraagd om het kruispunt Klei – Sint-Jansstraat veiliger te maken.

De problematiek werd besproken op het structureel overleg van AWV met de gemeente Opwijk.

Op voorstel van AWV wordt een kort stukje dubbelrichtingsfietspad gecreëerd vanaf de voetgangersoversteekplaats op de N211 Klei om vervolgens in de Sint-Jansstraat een fietsoversteekplaats aan te brengen en fietssuggestiestroken aan beide zijden van de Sint-Jansstraat, welke aansluiten op de fietspaden op het grondgebied Merchtem.

AWV plant de realisatie van het stukje dubbelrichtingsfietspad in het voorjaar 2022. Opwijk staat in voor de nodige markeringen in de Sint-Jansstraat.

De maatregel heeft zowel betrekking op een weg waarover Agentschap Wegen en Verkeer het beheer heeft als op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de aanpassing van het kruispunt N211 Klei met Sint-Jansstraat. Er wordt een beperkt stukje dubbelrichtingsfietspad ingericht op N211-Klei en een fietsoversteekplaats en fietssuggestiestroken in Sint-Jansstraat.