Terug
Gepubliceerd op 28/04/2022

2022_GR_00066 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/04/2022 - 21:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

William Engels, Schepen; Jeroen Eenens; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00066 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 17
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Lutgard Van der Borght, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 2
Luc De Ridder, Marijke De Vis
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00066 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring 2022_GR_00066 - Aanvullende politieverordening - Reglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In zitting van 27.04.2021 keurde de gemeenteraad een nieuw gemeentelijk reglement goed betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein.

Met dit reglement beoogt het lokaal bestuur vooral om:

  • De jaarlijkse aanvraagprocedure te vereenvoudigen
  • De veiligheid van de terrasgebruiker én de weggebruiker te verbeteren
  • Meer uniformiteit te creëren in de inname en het uitzicht van het openbaar domein

In het voorjaar van 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om uitgebreide zomerterrassen toe te staan (ruimer dan reglementair bepaald), omwille van de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen, oa voor de horeca.

Voor 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen het reglement strikt toe te passen op de aangevraagde zomerterrassen, omdat de coronapandemie was gaan liggen en er steeds meer versoepelingen kwamen, in het bijzonder voor de vrijetijdsbestedingen, evenementen en horeca.

Bij de behandeling van de aanvragen voor de zomerterrassen dit jaar bleek echter dat enkele kleine aanpassingen aan het reglement nodig waren, meer bepaald aan artikel 5.1. over de maximumafmetingen en de mogelijkheid om een terras uit te breiden op het openbaar domein voor de gevel van een aanpalend pand in het centrum van Opwijk.

De diensten vrije tijd en lokale economie stellen voor om het terrasreglement met ingang van 1 mei 2022 aan te passen, in die zin dat geen toestemming van de aanpalende eigenaars/bewoners meer vereist is, maar dat het lokaal bestuur zelf de openbare ruimte kan toewijzen aan de aanvrager om zijn of haar terras uit te breiden. Het college van burgemeester en schepenen neemt de eindbeslissing over de omvang en inplanting van elk terras op het openbaar domein, uiteraard mits inachtneming van de bepalingen van het terrasreglement en in het bijzonder van de vereiste vrije doorgang voor voertuigen, hulpdiensten, voetgangers en fietsers alsook van de vereiste evacuatieroutes.

Juridische grond

De Algemene Politieverordening van de gemeente Opwijk, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2015, gewijzigd in zitting van 19 november 2019.

Het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Publiek Toegankelijke Inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 1 december 2020 en van toepassing vanaf 1 februari 2021.

Het zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 1 december 2020 en van toepassing vanaf 1 februari 2021. 

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad besluit om het addendum aan de algemene politieverordening, betreffende het opstellen van terrassen op openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 27 april 2021 op te heffen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement inname openbaar domein door terrassen als aanvullende politieverordening goed en dit met ingang 26 april 2022.