Terug
Gepubliceerd op 28/04/2022

2022_GR_00069 - Aanvullende politieverordening - Reglement tijdelijke publiciteit - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 26/04/2022 - 21:00 Raadzaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

William Engels, Schepen; Jeroen Eenens; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00069 - Aanvullende politieverordening - Reglement tijdelijke publiciteit - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 19
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Lutgard Van der Borght, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00069 - Aanvullende politieverordening - Reglement tijdelijke publiciteit - Goedkeuring 2022_GR_00069 - Aanvullende politieverordening - Reglement tijdelijke publiciteit - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Diensten communicatie en evenementenloket stelden een aangepast reglement op naar de huidige reglementeringen en vernieuwingen inzake tijdelijke publiciteit.

Aan de hand van éénduidigheid in het reglement willen we ook het evenementenloket en de dienst communicatie verantwoordelijkheid toekennen in het geven van toelating tot respectievelijk het aanplakken van affiches en aankondigingsborden enerzijds, het toekennen van publicatie op de ledschermen en Opwijk Info anderzijds. 

De diensten zullen voor bovenstaande publiciteitsvormen de aanvraag aan het reglement aftoetsen en aan de hand daarvan een goedkeuring geven. Bij betwisting of onduidelijkheid wordt dit aan het college van burgemeester en schepenen teruggekoppeld.

Alle andere onderdelen van tijdelijke publiciteit komen rechtstreeks ter goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Dit reglement werd tevens voorgelegd aan de vrijetijdsraad en de middenstandsraad.

De vrijetijdsraad deed enkele voorstellen van zowel inhoudelijke als grammaticale en tekstuele verbeteringen. Het advies van de vrijetijdsraad werd gedeeltelijk herwerkt in het definitieve reglement. Verschillende zaken uit het advies van de vrijetijdsraad werden doorgevoerd in het reglement. Detail van dit overzicht in terug te vinden bij adviezen.

Volgende zaken uit het advies heeft de administratie niet weerhouden en vraagt aan de gemeenteraad om deze te bespreken:

 • Artikel 2: 
  • Graag materiaal van De Lijn ook toevoegen want dit is nu niet duidelijk. (palen, bushokjes e.d.) Dit staat De Lijn niet toe en hier mag dus ook niet aangeplakt worden. 
   • Reactie administratie: Palen, bushokjes, ... vallen onder 'palen en leidingen van openbaar nut, verkeersborden, bomen en afsluitingen van het openbaar domein'. Wanneer we dit gaan specifiëren, is het dan ook niet wenselijk om andere zaken duidelijker te gaan verwoorden? (o.a. nutsvoorzieningen van de watermaatschappij, Fluvius, ...) Daarenboven heeft De Lijn hier zelf een reglement over aangezien het over hun infrastructuur gaat. Het lijkt dan ook overbodig dit te herhalen in het gemeentelijke reglement
 • Artikel 24:
  • Schrappen “Bij gebrek …. worden ingevorderd.”
   • Reactie administratie: Dit is een concrete sanctie die hier van toepassing kan zijn. Dit niet vermelden is eigenlijk niet correct.
 • Artikel 25:
  • De vrijetijdsraad adviseert om ook geen eetfestijnen toe te laten op de ledschermen. De lijn naar andere evenementen is te dun en biedt onduidelijkheid.
   • Reactie administratie: Dit advies werd voorlopig niet meegenomen. De administratie is van mening dat een eetfestijn zeer duidelijk is en niet kan verward worden met een gastspreker, receptie of dergelijke. Dit kan momenteel ook bij het aanplakken van affiches zoals vermeld in dit reglement onder artikel 6 en 7. Op de ledschermen wordt dit zelfs gereduceerd naar 'enkel eetfestijnen'.
 • Artikel 27:
  • Dit artikel staat ook al in artikel 20. Echter wordt hier wel de verantwoordelijkheid benadrukt. Een beetje dubbel misschien. Bekijken of het toch niet in één artikel te beschrijven is.
   • Reactie administratie: dit artikel lijkt gelijklopend met artikel 20, doch wordt hier geduid op de aansprakelijkheid. Het is niet mogelijk om dit in artikel 20 reeds op te nemen. 
 • Straf- en verbodsbepalingen:
  • Misschien juridisch aftoetsen of dit onderdeel weggelaten kan worden in een reglement als ze ook per onderdeel terug te vinden zijn.
   • Reactie administratie: dit werd momenteel enkel intern gedaan en bleek in regel te zijn. Het is niet noodzakelijk om het op deze manier op te nemen.

De adviezen zijn in bijlage toegevoegd of worden toegevoegd op 13 april 2022. (Middenstandsraad)

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De beslissing van de gemeenteraad dd. 16 december 2004 betreffende het aanplakreglement en tijdelijke publiciteit wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement tijdelijke publiciteit als aanvullende politieverordening goed op datum van 26 april 2022.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen delegeert de toewijzing van tijdelijke publiciteit aan de diensten communicatie en evenementenloket voor de onderdelen betreffende de aanplakborden, aankondigingsborden op gemeentelijke en gewestwegen, Opwijk Info en ledschermen. De voornoemde publiciteitsvormen worden getoetst  aan het reglement, bij betwisting of onduidelijkheid wordt dit alsnog aan het college van burgemeester en schepenen teruggekoppeld.