Terug
Gepubliceerd op 31/03/2022

2022_CBS_00462 - Aanvullend politiereglement - Invoering enkele rijrichting in deel Kouterbaan en deel Dorp. - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 21/03/2022 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_00462 - Aanvullend politiereglement - Invoering enkele rijrichting in deel Kouterbaan en deel Dorp. - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_00462 - Aanvullend politiereglement - Invoering enkele rijrichting in deel Kouterbaan en deel Dorp. - Goedkeuring 2022_CBS_00462 - Aanvullend politiereglement - Invoering enkele rijrichting in deel Kouterbaan en deel Dorp. - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Bij de inrichting van de proefopstelling op het kerkplein in Mazenzele werd in het gedeelte van Dorp achter de kerk de dubbele rijrichting behouden tot de toegang van de parking van het café.

Bij de evaluatie van de proefopstelling in Dorp bleek dat deze regeling voor te veel onduidelijkheid zorgt bij de weggebruikers die de plaatselijke situatie onvoldoende kennen. Wagens die het doodlopende straatje toch inrijden moeten zich telkens draaien, wat voor de nodige frustraties zorgt bij de chauffeurs en de bewoners. Ondertussen is het café gesloten en is de parking niet meer in gebruik. 

Het is wenselijk om de enkele rijrichting voor gemotoriseerd verkeer vanaf de school (vanaf Kouterbaan 9) door te trekken in het smalle straatje achter de kerk, tot Dorp 27. Voor fietsers blijft de dubbele rijrichting behouden. De doorgang vanaf Kouterbaan, voor de kerk naar rechts, blijft afgesloten voor autoverkeer, fietsers kunnen doorrijden.   

De verkeersborden F19 + M4 en C1+M2 worden voorzien.

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de invoering van enkele rijrichting deel Kouterbaan (vanaf nr. 9 tot nr. 1) en deel Dorp (vanaf nr. 33 tot nr. 27) voor gemotoriseerd verkeer.

Artikel 2

De maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden F19+M4 en C1+M2.

Artikel 3

De betrokken bewoners worden per brief in kennis gesteld.