Terug
Gepubliceerd op 23/02/2022

2022_GR_00016 - Belastingen - Algemene belasting - aanpassing - Opheffen beslissing gemeenteraad 17/12/2019 houdende goedkeuring algemene belasting 2020-2025 - goedkeuring algemene belasting 2022-2025 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/02/2022 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00016 - Belastingen - Algemene belasting - aanpassing - Opheffen beslissing gemeenteraad 17/12/2019 houdende goedkeuring algemene belasting 2020-2025 - goedkeuring algemene belasting 2022-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 22
Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 1
Bert De Wel
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00016 - Belastingen - Algemene belasting - aanpassing - Opheffen beslissing gemeenteraad 17/12/2019 houdende goedkeuring algemene belasting 2020-2025 - goedkeuring algemene belasting 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00016 - Belastingen - Algemene belasting - aanpassing - Opheffen beslissing gemeenteraad 17/12/2019 houdende goedkeuring algemene belasting 2020-2025 - goedkeuring algemene belasting 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeente heft reeds verschillende belastingen op ondernemingen : wegwijzers, reclamepanelen, ongeadresseerde drukwerken, bankinstellingen, hinderlijke inrichtingen, drijfkracht,  ..

Deze belasting is voor elke onderneming even hoog, iemand die een kleine ruimte gebruikt in zijn woning (vb manicure) betaalt evenveel als een grootwarenhuis. Dit heeft iets oneerlijk. 

Alle handelaars/ondernemers die in Opwijk wonen betalen als gezin reeds algemene belasting.

Via de onroerende voorheffing worden alle vestigingen van ondernemingen ook reeds belast. 

De opbrengst van deze belasting (deel ondernemingen) is relatief klein tegenover de belastingen die deze ondernemingen betalen via de onroerende voorheffing, uitbatingsvergunning, ...

De ontvangsten uit andere belastingen zoals stedenbouwkundige vergunningen zijn fors gestegen.

In 2021 bedroeg het ingekohierde bedrag  ± € 14.300. dit wordt gecompenseerd door de meer ontvangsten van de andere belastingen.

In 2020 werden de ondernemingen omwille van corona vrijgesteld van deze belasting. 

De financiële toestand van de gemeente.

Juridische grond

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - gemeentebelastingen en retributies
<p>Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft de beslissing van de gemeenteraad van 17/12/2019 houdende de goedkeuring van de algemene belasting 2020-2025  op met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad past de algemene belasting 2020-2025 vanaf 2022 aan :

  • In artikel 1 wordt §3" De belasting is eveneens verschuldigd door al wie een zelfstandig beroep uitoefent of de effectieve leiding heeft van gelijk welk organisme, instelling of vereniging, die onder gelijk welke benaming ook werkt en wat het nagestreefd doel weze, voor zover tenminste één lokaal (winkelruimte, magazijn, spreekruimte, wachtzaal,.... ) voor die activiteit gebruikt wordt" geschrapt.
  • In artikel 2 wordt de 2 de alinea: "Voor de belastingplichtigen vermeld onder Art. 1 §3 bedraagt de belasting  € 40 per jaar." geschrapt
  • artikel 3 "De belasting is niet van toepassing wat betreft de onroerende goederen bestemd voor een dienst van openbaar nut, kosteloos of niet, zelfs wanneer deze goederen geen domeingoed zijn of in huur werden genomen, rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staat of door haar aangestelden.
    Deze ontlasting betreft niet de delen van deze onroerende goederen betrokken door de aangestelden van de Staat ten private titel en voor hun persoonlijk gebruik." wordt geschrapt.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de algemene belasting 2022-2025 goed.