Terug
Gepubliceerd op 23/02/2022

2022_GR_00020 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2022 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/02/2022 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00020 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00020 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00020 - Erkende Opwijkse sportclubs - Financiële ondersteuning - Subsidiereglement 2022 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college besliste om in 2020-2025 opnieuw financiële middelen (35.000 euro op jaarbasis) in te zetten voor de werking van de Opwijkse erkende sportverenigingen d.m.v. een subsidiereglement. Clubs die zich inzetten voor jeugd en kwaliteit van de werking worden extra beloond.

Corona hakte ook zwaar in op de normale clubwerking. In 2020 verkregen de clubs die een dossier indienden een verdubbeling van hun subsidies via het noodfonds voor verenigingen. In 2021 werd er geen dossier ingediend maar werd het dossier van 2020  de basis voor dezelfde uitbetaling van de subsidies, zonder verdubbeling via het noodfonds weliswaar. Op de adviescommissie sport werd begin 2021 al aangekaart dat er bij een volgend subsidiejaar aandacht moest zijn om bepaalde zaken uit het sportjaar 2020/2021 ook nog mee te kunnen nemen in de verwerking van een toekomstig subsidiedossier gezien de inspanningen die de club hier net voor gedaan heeft.

Volgende aanpassingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring: 

- Artikel 1: Het doel van dit reglement is de erkende Opwijkse sportvereniging (zoals bepaald in het erkenningsreglement voor verenigingen en organisatiecomités – goedgekeurd op GR 22/06/2021) financieel te ondersteunen in haar werking op basis van hoofdzakelijk kwaliteitscriteria. -> De verwijzing naar het erkenningsreglement werd dus toegevoegd om de definitie van Opwijkse sportvereniging te verduidelijken. 

- Artikel 20: hier werd de aanpassing voor één jaar doorgevoerd. De gegevens van het dossier 2022 hebben betrekking op de periode 1/06/2021-31/05/2022, met uitzondering van artikel 41 (zie details in artikel).

- Artikel 41: De punten worden op de volgende manier toegekend:               

1.1. De sportvereniging promoot effectieve VTS-opleiding/ bijscholing door minstens 50 % van het inschrijvingsgeld voor haar rekening te nemen en dit voor in de periode van 1/06/2020-31/05/2022 (1 punt/ VTS-opleiding) (naam deelnemer, cursusnaam, inschrijvingsbewijs met bewijs totale kostprijs opleiding, bewijs van terugbetaling bijvoegen). -> Hier was de AC Sport vragende partij om de uitbreiding van aanvaardingsperiode gezien corona te voorzien. De sportdienst adviseert deze aanpassing ook positief.

Op de vergadering van de adviescommissie sport d.d. 25 oktober 2021 werd advies gevraagd, en nadien nog per mail omwille van zeer beperkte opkomst op de vergadering zelf. Het advies was positief wat betreft de voorgestelde aanpassingen zoals hierboven beschreven (in bijlage).

Bijkomende aanpassing die voorgelegd wordt ter goedkeuring: op 17/11/2021 kreeg de sportdienst nog een mail vanuit Sport Vlaanderen met de melding dat er een extra opleiding vanaf 2022 wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen (Vlaamse Trainersschool). Het betreft de Start 2 Coach-Module (15u). Enerzijds als nieuwe Module 1 binnen alle Initiatoropleidingen. Deze Start 2 Coach-Module vervangt dus het huidig Algemeen Gedeelte Initiator vanaf volgend jaar. Anderzijds als op zich staande Module die cursisten afzonderlijk kunnen volgen en die toe leidt naar een apart attest. De Start 2 Coach-Module kan ook sporttakoverschrijdend aangeboden worden. Cursisten leren gedurende 15u de basisprincipes rond verantwoord training geven op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier. Een houder van het attest Start 2 Coach staat in voor het ondersteunen van een opgeleide trainer/sportbegeleider (Initiator of hoger) bij het organiseren en aanleren van bewegingsvaardigheden aan beginnende en/of recreatieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) in een sportclub of andere sportieve omgeving. De houder van het attest S2C kent de belangrijkste pedagogische basisprincipes en past deze toe in een veilige en motiverende omgeving. De houder van het attest S2C staat hierbij onder permanente begeleiding van een hoger opgeleide. Rekening houdend met deze informatie heeft de sportdienst hier de quotatie van 2pt/u toegevoegd in artikel 39 1.1 (c). Gezien deze opleiding zéér beperkt is (de naam zegt het ook: 'start to'), is dit diploma geen meerwaarde in 1.2.1 als quotering van de jeugdsportcoördinator. Hier adviseert de sportdienst om het diploma niet op te nemen.

In bijlage vindt u ook het aangepaste aanvraagdocument terug.

Gezien niet alle zaken die nu voorgelegd worden  vanaf subsidiejaar 2023 en later gelden, zal een aangepaste versie van het reglement voor die subsidiejaren voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dit kan pas na 31/12/2022 gezien we willen rekening houden met de al dan niet gerealiseerde aanpassing van de gecontacteerde sportvereniging in kader van de te optimaliseren VZW-structuur.

Juridische grond

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 20 december 2016 inzake de goedkeuring van het nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van erkende Opwijkse verenigingen.

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2020 inzake de goedkeuring van het reglement betreffende erkenning Opwijkse verenigingen.

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 juni 2021 inzake de goedkeuring van het erkenningsreglement voor Opwijkse verenigingen en organisatiecomités.

Adviezen

Dienst Financiën Gunstig advies
Adviescommissie Sport Onthouding

Onthouding: De AC Sport wou geen advies geven voor wat betreft een eventuele toevoeging van voorwaarden voor verenigingen die gekoppeld zijn aan winstgevende organisaties. De opmerkingen van leden van de AC Sport werden wel opgenomen als achtergrond bij deze onthouding.

Adviescommissie Sport Gunstig advies

Positief advies op de aanpassingen die voorgesteld zijn in het reglement zoals voorgelegd aan de AC Sport.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad - vaststelling gemeentelijke reglementen
<p>Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Beleidsdoelstellingen

Niet van toepassing
Gelijkblijvend beleid sport
Gelijkblijvend beleid sport

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De beslissing van de gemeenteraad dd. 24 maart 2020 betreffende het subsidiereglement ter ondersteuning van de werking van sportverenigingen wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement 2022 ter financiële ondersteuning van de Opwijkse erkende sportverenigingen goed.