Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_CBS_00136 - Aanvullend politiereglement - Steenweg - N47, blauwe zone thv huisnr 29 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 24/01/2022 - 09:00 via teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_00136 - Aanvullend politiereglement - Steenweg - N47, blauwe zone thv huisnr 29 - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_00136 - Aanvullend politiereglement - Steenweg - N47, blauwe zone thv huisnr 29 - Goedkeuring 2022_CBS_00136 - Aanvullend politiereglement - Steenweg - N47, blauwe zone thv huisnr 29 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De parkeerstrook op Steenweg in Mazenzele wordt veelvuldig gebruikt door langparkeerders waardoor de klanten van handelszaken moeilijk kunnen parkeren kort bij de handelszaak.

De handelszaak Steenweg 29 vraagt een parkeerplaats met beperkte tijdsduur, max. 30min, in te richten op de N47 Asse – Lokeren, te 1745 Opwijk, ter hoogte van de handelszaak.

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover Agentschap Wegen en Verkeer het beheer heeft. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting een blauwe zone met beperkte parkeertijd max. 30 min over een afstand van 10m, op Steenweg ter hoogte van huisnummer 29.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a + logo parkeerschijf + onderbord max. 30min.