Terug
Gepubliceerd op 12/07/2022

2022_CBS_00178 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, aanpassing parkeermogelijkheden ter hoogte van De Spruit - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 31/01/2022 - 09:00 via teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2022_CBS_00178 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, aanpassing parkeermogelijkheden ter hoogte van De Spruit - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 5
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_CBS_00178 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, aanpassing parkeermogelijkheden ter hoogte van De Spruit - Goedkeuring 2022_CBS_00178 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, aanpassing parkeermogelijkheden ter hoogte van De Spruit - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De sociale kruidenier De Spruit is gevestigd in Schoolstraat 83. Vanaf februari 2022 is deze wekelijks geopend op maandag. Om de parkeermogelijkheden te optimaliseren en het laden en lossen voor De Spruit mogelijk te maken is het nodig maatregelen te nemen. 

Ter hoogte van Schoolstraat 83 wordt parkeerverbod in gevoerd over een afstand van 12m, geldig op maandagvoormiddag van 9u tot 12u, zodat de goederen bij De Spruit kunnen afgeleverd worden.  

Het parkeerverbod wordt aangeduid met het verkeersbord E1, met onderbord: maandag van 9u tot 12u.  

Omdat er verschillende mensen van de doelgroep minder mobiel zijn wordt een parkeerplaats voor mindervaliden ingericht ter hoogte van Schoolstraat 85. Deze parkeerplaats kan geen geïndividualiseerde parkeerplaats zijn en is toegankelijk voor elkeen in het bezit van een specifieke parkeerkaart voor personen met een handicap. 

De parkeerplaats wordt aangeduid met het verkeersbord E9a + pictogram mindervalide. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden en parkeerverbod op maandagvoormiddag in de Schoolstraat ter hoogte van De Spruit. 

Artikel 2

Het parkeerverbod wordt gesignaleerd door het verkeersbord E1 met onderbord: maandag van 9u tot 12u. 

De parkeerplaats voor mindervaliden wordt gesignaleerd door het verkeersbord E9a + logo mindervalide.