Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_GR_00004 - Erkende sportclubs - Aanpassing subsidiereglement huurtussenkomst VKO - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 25/01/2022 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00004 - Erkende sportclubs - Aanpassing subsidiereglement huurtussenkomst VKO - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Christel Ringoot
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00004 - Erkende sportclubs - Aanpassing subsidiereglement huurtussenkomst VKO - Goedkeuring 2022_GR_00004 - Erkende sportclubs - Aanpassing subsidiereglement huurtussenkomst VKO - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het reglement van de huurtussenkomst werd in 2011 in het leven geroepen om de clubs die noodgedwongen moesten uitwijken van de overbezette sporthal Heiveld naar de sporthal van het VKO en daar aanzienlijk meer betalen financieel (deels), te compenseren voor de meerprijs via een verdeelsleutel en binnen het daartoe voorziene budget (huidige budget: 8.680 euro). Doorheen de jaren bleek dit reglement enkele hiaten en discussiepunten te bevatten. Nog van belang hierbij is  mee te geven dat de tarieven die in Sporthal Heiveld van toepassing zijn niet sterk verschillen van andere gemeentelijke sporthallen in de buurt. Het VKO daarentegen past haar eigen tarieven toe, met name 15,5 euro/uur (ongeacht type gebruiker) voor zowel turnzaal als voor de sporthal.

Een oplijsting van de aanpassingen:

- Om een tussenkomst in de huurprijs van de sporthal van het V.K.O te bekomen, mochten er geen inkomsten zijn van: inkomgeld, inkomsten van de verkoop van horeca producten, lotjes of steunkaarten. Dit is gewoon niet controleerbaar door de sportdienst. Ook weten we dat diverse clubs een drankje aanbieden aan supporters. Het is niet dat dit nu de grote inkomsten voor een club genereert. De dienst adviseert om hier dan ook geen rekening meer mee te houden.

- De club die huurtussenkomst vraagt diende erkend te zijn door de gemeente, gestructureerd te zijn: via het erkenningsreglement (opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2021) is bepaald hoe een club erkend wordt. Deze elementen zijn dus overbodig en worden geschrapt in het nieuwe reglement. Enkel erkende Opwijkse sportclubs komen in aanmerking en dit wordt zo dan ook vermeld.

- Initiatieven met commerciële doeleinden kwamen niet in aanmerking voor huurtussenkomst. Dit blijft behouden in het nieuwe reglement. Er wordt nu gewoon vermeld dat enkel over trainings- en wedstrijduren van de eigen club in aanmerking komen voor de tussenkomst.

- Met de volgende punten werd rekening gehouden: verschil van de huurprijs gemeentelijke sporthal - sporthal van het VKO, jeugd of volwassenen, tijdstip van de reservatie, aantal speelvelden die gebruikt worden in het VKO, factuur van het VKO. Gezien er in het huidige tariefreglement een bijsturing is geweest naar tarieven voor ofwel jeugdsportclubs ofwel volwassenenclubs moet er dus niet meer apart vermeld worden of dit voor jeugd of volwassenen is, idem wat betreft het tijdstip gezien er niet meer wordt niet gewerkt met daluren in sporthal Heiveld (laatste tariefaanpassing dateert van 2017). Daarnaast is het aantal speelvelden minder van belang gezien het steeds gaat over 1/3 van de grote zaal sporthal ten aanzien van ofwel de turnzaal VKO ofwel de sporthal VKO. 

- Aan te leveren bewijzen: de factuur van VKO dient nog steeds bezorgd worden, maar daarnaast wordt er in deze nieuwe versie van het reglement ook een betaalbewijs van die factuur gevraagd, wat ook gewoon vanzelfsprekend is.

- Om aanmerking te komen voor de gemeentelijke huurtussenkomst mocht er geen gemeentelijke sportinfrastructuur vrij zijn. Hier wordt in het nieuwe reglement toegevoegd dat het ook praktisch niet mogelijk moet zijn om de lessen of trainingen in de sporthal te laten doorgaan. Voorbeeld: een dansgroep kan moeilijk met 50 kinderen verhuizen naar de kleine zaal omdat die vrij is op dat moment. Idem kan het zijn dat het praktisch niet mogelijk is om heen en weer te verhuizen voor 1 lesuur omdat de sporthal net dan vrij is.

- Er kan één aanvraagformulier tot huurtussenkomst ingediend worden per sportseizoen. Hier diende sportseizoen gedefinieerd te worden. Dit is in het nieuwe reglement vastgelegd van 1/06/x-1 tot 31/05/x. 

- De aanvraag moest ten laatste op 1 juli 201x op de sportdienst zijn. Ook hier, dit was een te korte termijn en dit diende iets ruimer te worden genomen. We stellen voor de club hier de tijd te geven om hun dossier in te dienen tot en met 31 augustus.

In bijlage vindt u de aangepaste versie terug. Daarnaast ook het nieuwe aanvraagformulier.

Op de adviescommissie sport werd advies gevraagd op de vergadering van 25 oktober 2021. Gezien de beperkte aanwezigheid werd aanvullend advies gevraagd per mail. Het advies was positief (in bijlage) met twee opmerkingen. Er werd een aanpassing door de sportdienst voorzien door twee artikels die overlappend waren, samen te nemen. Daarnaast was er bij de leden de vraag om ook andere locaties in Opwijk mee te nemen in de toekomst, moest dit ooit nodig blijken te zijn. De sportdienst begrijpt deze bezorgdheid maar ziet dit als  een straatje zonder eind, ook rekening houdend met de (hoge) tarieven die andere zalen misschien toepassen en het budget dat dan niet langer toereikend zal zijn. De bouw van een nieuwe sporthal op de Vetweyde moet ook gewoon toekomstgericht de oplossing zijn om de nood aan sportinfrastructuur op te vangen. 

Juridische grond

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 februari 2011 inzake de goedkeuring van de huurtussenkomst door de gemeente wegens een tekort aan sportinfrastructuur

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 juni 2021 inzake de goedkeuring van reglement van erkenning van verenigingen en organisatiecomités

Adviezen

Adviescommissie sport Gunstig onder voorwaarden

Op de adviescommissie sport werd advies gevraagd op de vergadering van 25 oktober 2021. Gezien de beperkte aanwezigheid werd aanvullend advies gevraagd per mail. Het advies was positief (in bijlage) met twee opmerkingen. Er werd een aanpassing door de sportdienst voorzien door de twee artikels die overlappend waren samen te nemen tot één artikel. Daarnaast was er bij de leden de vraag om ook andere locaties in Opwijk mee te nemen in de toekomst moest dit nodig zijn.

Dienst Financiën Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad - vaststelling gemeentelijke reglementen
<p>Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Beleidsdoelstellingen

Niet van toepassing
Gelijkblijvend beleid sport
Gelijkblijvend beleid sport

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De beslissing van de gemeenteraad dd. 24 februari 2011 betreffende de goedkeuring van de huurtussenkomst door de gemeente wegens een tekort aan sportinfrastructuur wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het vernieuwde reglement rond de huurtussenkomst aan de Opwijkse erkende sportverenigingen goed.