Terug
Gepubliceerd op 13/10/2021

2021_CBS_01707 - Aanvullend politiereglement - Meerweg, Inrichting fietsstraat - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 11/10/2021 - 10:30 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur
2021_CBS_01707 - Aanvullend politiereglement - Meerweg, Inrichting fietsstraat - Goedkeuring 2021_CBS_01707 - Aanvullend politiereglement - Meerweg, Inrichting fietsstraat - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In een gezamenlijk schrijven vroegen de inwoners van de Meerweg om de snelheid in de Meerweg te beperken. Het college ging in zitting van 23 augustus 2021 akkoord met het voorstel om de Meerweg in te richten als “fietsstraat”. 

De maatregel wordt gesignaleerd door de verkeersborden (F111).  Aanvullend op de borden wordt het logo ook op de rijweg geschilderd, bij het begin komende van de Neerveldstraat en bij het begin komende van de Doortstraat. 

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van Meerweg als fietsstraat.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F111.