Terug
Gepubliceerd op 13/10/2021

2021_CBS_01695 - Aanvullend politiereglement - Klaarstraat, blauwe zone thv verzekeringskantoor, huisnrs 1 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 11/10/2021 - 10:30 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur
2021_CBS_01695 - Aanvullend politiereglement - Klaarstraat, blauwe zone thv verzekeringskantoor, huisnrs 1 - Goedkeuring 2021_CBS_01695 - Aanvullend politiereglement - Klaarstraat, blauwe zone thv verzekeringskantoor, huisnrs 1 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college kreeg de vraag van het verzekeringskantoor, Klaarstraat 1,  of het mogelijk is parkeergelegenheid te voorzien voor hun klanten ter hoogte van het kantoor,

De parkeerdruk in de omgeving van het rond punt De Ster is zeer groot. Doordat er vaak geparkeerd wordt door langparkeerders  vinden de klanten amper een parkeerplaats.

De blauwe zone met beperkte parkeertijd 1 uur. is van toepassing op de strook ter hoogte van Klaarstraat 1, tijdens de weekdagen van 9u tot 18u.

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de invoering van een blauwe zone met beperkte parkeertijd van 1 uur, ter hoogte van Klaarstraat 1. 

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a + logo parkeerschijf + onderbord max. 1 uur.