Terug
Gepubliceerd op 16/11/2021

2021_CBS_01821 - Aanvullend politiereglement - Diepenbroek en Groenstraat, aanleg tractorsluis - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 08/11/2021 - 08:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2021_CBS_01821 - Aanvullend politiereglement - Diepenbroek en Groenstraat, aanleg tractorsluis - Goedkeuring

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_CBS_01821 - Aanvullend politiereglement - Diepenbroek en Groenstraat, aanleg tractorsluis - Goedkeuring 2021_CBS_01821 - Aanvullend politiereglement - Diepenbroek en Groenstraat, aanleg tractorsluis - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college keurde in zitting van 26 oktober 2021 het voorstel goed om in Diepenbroek en Groenstraat tractorsluizen te plaatsen. In Diepenbroek wordt de tractorsluis geplaatst tussen de tennisterreinen en de verbinding naar Groenstraat en in de Groenstraat wordt de tractorsluis geplaatst ter hoogte van het speelbos.  

De inrichting wordt aan beide toegangen van Diepenbroek en aan beide toegangen van de Groenstraat gesignaleerd door de verkeersborden C3 + "uitgezonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en paarden" + M11 + "tractorsluis" + F45b. 

De tractorsluis zelf wordt gesignaleerd door het bord A51 + "tractorsluis".

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de plaatsing van tractorsluizen in Diepenbroek en in Groenstraat.

Artikel 2

De inrichting wordt aan beide toegangen van Diepenbroek en aan beide toegangen van Groenstraat gesignaleerd door de verkeersborden C3 + "uitgezonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en paarden" + M11 + "tractorsluis" + F45b. 

De tractorsluis zelf wordt gesignaleerd door het bord A51 + "tractorsluis".