Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00175 - Aanpassing Bijzondere politieverordening gemeentelijke administratieve sancties overtredingen - Overtredingen stilstaan en parkeren - overtredingen verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/11/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Verontschuldigd

William Engels, Schepen; Bert De Wel

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00175 - Aanpassing Bijzondere politieverordening gemeentelijke administratieve sancties overtredingen - Overtredingen stilstaan en parkeren - overtredingen verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 21
Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00175 - Aanpassing Bijzondere politieverordening gemeentelijke administratieve sancties overtredingen - Overtredingen stilstaan en parkeren - overtredingen verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - Goedkeuring 2021_GR_00175 - Aanpassing Bijzondere politieverordening gemeentelijke administratieve sancties overtredingen - Overtredingen stilstaan en parkeren - overtredingen verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De GAS-wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voorziet dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor bepaalde inbreuken op het strafwetboek of bepaalde inbreuken bepaald bij Koninklijk Besluit.

De gemeenteraad keurde in zitting van 20 december 2016 de bijzondere politieverordening goed mbt de overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Door de goedkeuring op 22 juni 2021 van de politieverordening die de GAS-boetes betreffende het parkeren in de blauwe zone strafbaar maakt, is het nodig om de bijzondere politieverordening van 20 december 2016 aan te passen en het artikel i.v.m. de overtredingen in de blauwe zone op te heffen. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens .

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aangepaste bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen goed. 

Artikel 13 van de bijzondere politieverordening (betreffende het parkeren in de blauwe zone) wordt opgeheven.