Terug
Gepubliceerd op 13/07/2021

2021_CBS_01222 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, Inrichting fietsstraat - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 12/07/2021 - 09:00 collegezaal GAC II
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Stemming op het agendapunt

2021_CBS_01222 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, Inrichting fietsstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Inez De Coninck, Evelien Beeckman, Johan Deleu, William Engels, Jan Couck, Roland Mortier, Christel Ringoot
Stemmen voor 6
Evelien Beeckman, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, William Engels, Roland Mortier
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_CBS_01222 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, Inrichting fietsstraat - Goedkeuring 2021_CBS_01222 - Aanvullend politiereglement - Schoolstraat, Inrichting fietsstraat - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Voor de herinrichting van de schoolomgeving De Leertrommel in de Schoolstraat werd in overleg met de schooldirectie, verkeersdienst AMOW, provincie Vlaams-Brabant en dienst Infrastructuur een subsidiedossier opgemaakt.

Hierbij werd ook voorgesteld om de Schoolstraat in te richten als ‘fietsstraat’, en dit vanaf rondpunt De Ster tot Singel.

Aanvullend op de wettelijke verkeersborden (F111) wordt het logo ook op de rijweg geschilderd, in begin van de Schoolstraat (kant rondpunt), aan het kruispunt met Heiveld en ter hoogte van Schuttershof.

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft. 

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van Schoolstraat als fietsstraat, vanaf rondpunt De Ster tot Singel.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F111 (begin) en F113 (einde).