Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_GR_00136 - Belastingen - Belasting op uitbatingsvergunning - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 21/09/2021 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00136 - Belastingen - Belasting op uitbatingsvergunning - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 22
Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Bert De Wel
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00136 - Belastingen - Belasting op uitbatingsvergunning - Goedkeuring 2021_GR_00136 - Belastingen - Belasting op uitbatingsvergunning - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Deze inrichtingen zorgen voor overlast, sluikstorten, vervuiling, verkeersproblemen en verhoogde veiligheidsrisico's.

De uitbatingsvergunningen worden daarom gekoppeld aan twee belastingen:

  • een éénmalige belasting op de afgifte van een uitbatingsvergunning (€ 6.000)
  • een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning (€ 1.500)

De gemeente Opwijk heeft momenteel reeds een belasting op schroot en op nachtwinkels. Het is niet wenselijk een dubbele belasting in te voeren.

Juridische grond

Artikel 170 §4 van de Grondwet

Het decreet lokaal bestuur

Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel; ambacht en dienstverlening, met latere wijzigingen;

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - gemeentebelastingen en retributies
<p>Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 een belasting goed op de afgifte van een uitbatingsvergunning en een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning.  

Artikel 2

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  1. Uitbatingsvergunning: de vergunning die wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen in het kader van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen;
  2. Afgifte van een uitbatingsvergunning: de eerste toekenning van een uitbatingsvergunning voor een bepaalde belastingplichtige voor een uitbating van een inrichting;
     Een hernieuwing van een uitbatingsvergunning geldt niet als een afgifte van een uitbatingsvergunning; 
  3. Inrichting, zoals beschreven in het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is;
  4. Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.

Artikel 3

§ 1. De éénmalige belasting op de afgifte van een uitbatingsvergunning bedraagt 6.000,00 euro voor de afgifte van een uitbatingsvergunning;

§ 2. De jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning bedraagt 1.500,00 euro voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 4

Inrichtingen die reeds bestaan voor 1 januari 2022  dienen in 2022 enkel de  jaarlijkse belasting voor het hebben van een uitbatingsvergunning te betalen op voorwaarde dat ze hun uitbatingsvergunning aanvragen voor 30 juni 2022.

Voor nieuwe inrichtingen wordt de jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning niet opgelegd in het jaar van de afgifte van de uitbatingsvergunning.

De jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning is ondeelbaar: de stopzetting of vermindering van de uitbating, het verval van rechtswege, de administratieve schorsing of intrekking van de uitbatingsvergunning of de tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting tijdens het aanslagjaar kan niet leiden tot een vermindering of kwijtschelding van de belasting.

Artikel 5

§ 1. De belasting op de afgifte van een uitbatingsvergunning is verschuldigd door de uitbater op wiens naam de uitbatingsvergunning wordt toegekend.

§ 2. De jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning is verschuldigd door de houder van de uitbatingsvergunning op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 6

De in artikel 3 vermelde tarieven worden gekoppeld aan de evolutie van de consumptieprijsindex. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de volgende formule:

[huidig tarief] x consumptieprijsindexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat / consumptieprijsindexcijfer van de maand december 2021.

Artikel 7

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 9

§ 1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen;

§ 2. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending, door overhandiging of via een duurzame drager.

Artikel 10

Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 11

Dit belastingreglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 12

De toezichthoudende overheid wordt conform artikel 330 van het decreet lokaal bestuur op de hoogte gebracht van de bekendmaking van onze besluiten. 

Artikel 13

Het belastingreglement op nachtwinkels voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025  en het belastingreglement op de opslagplaatsen voor schroot en voertuigen buiten gebruik voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van december 2019 worden opgeheven vanaf 31/12/2021.