Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_GR_00131 - Tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) - Reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 21/09/2021 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00131 - Tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) - Reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 22
Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, Jasper Baeyens, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck
Stemmen tegen 1
Bert De Wel
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00131 - Tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) - Reglement - Goedkeuring 2021_GR_00131 - Tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) - Reglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

- De toegekomen vaststellingen van zwerfvuil en achtergelaten afval op de niet besloten plaats (het openbaar domein) - waaronder ook aan de sites waar bovengrondse of ondergrondse afvalbakken beschikbaar zijn, ondanks de inzet van gemeentelijk personeel en 180 Opwijkse vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfvuil opruimen.

- De inzet van tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) is een nuttig hulpmiddel voor de objectieve waarneming  en de aanpak van zwerfvuil en achtergelaten afval in het kader van een gericht handhavingsbeheer.

- Voor ingebruikname van de tijdelijke vaste camera's dienen deze geregistreerd te worden via https://www.politie.be/nl/e-loket/alarm-of-camera-aanmelden..

- De gemeente dient als verwerkingsverantwoordelijke te beschikken over een register met de beeldverwerkingsactiviteiten.

- Het inzetten van een mobiele sluikstortcamera (tijdelijk vaste camera) op het grondgebied van Opwijk in het kader van het handhavingsbeheer rond zwerfvuil en het achterlaten van afval moet gekoppeld worden aan een reglement 'cameratoezicht'.

- Aangezien er momenteel geen duidelijkheid is of er voor de ANPR-camera's (politiezone AMOW)  en de bewakingscamera's die ingezet zullen worden op het grondgebied van Opwijk een specifiek reglement vereist is, werd op advies van AMOW-politiedienst (Dorien De Nijs) een reglement opgemaakt voor de plaatsing en gebruik van tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) op het grondgebied van Opwijk.

- In het kader van de opmaak van het reglement voor de tijdelijk vaste camera's  (mobiele sluikstortcamera's) werd door de milieuambtenaar overleg gepleegd met Ann Leemans (dient noodplanning gemeente Opwijk) en met Dorien De Nijs, consultant dienst preventie politiezone AMOW.

- Het reglement werd voor advies voorgelegd aan DPO mevr. Ann Vandevoorde. De camerawetgeving bepaalt enkel dat er een schriftelijk advies vereist is van de korpschef van de politiedienst en goedkeuring door de gemeenteraad. De DPO werd eerder reeds betrokken bij het begin van de procedure omtrent de opmaak van een dossier rond de inzet van camera's op het grondgebied van Opwijk. Het advies van de DPO is niet nodig om de formele procedure voor de plaatsing van camera's op het grondgebied van Opwijk te volbrengen.

- Het reglement werd voor nazicht voorgelegd aan Dorien De Nijs, consultant dienst preventie politiezone AMOW, en werd zoals de procedure dit voorschrijft voor advies voorgelegd aan korpschef Kurt Tirez van politiezone AMOW. Als bijlage is het advies van de korpschef gevoegd.

Juridische grond

- gemeentedecreet van 15.07.2005, en alle latere wijzigingen

- de bepalingen van de wet op het politieambt van 5.08.1992

- de wet van 30.07.2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

- de wet van 21.03.2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (gewijzigd door de wet van 21.03.2018)

- het K.B. van 10.02.2018 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd door het K.B. van 21.08.2009, 28.05.2018, 2.12.2018 en 23.03.2020)

-het K.B. van 8.05.2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's (gewijzigd door het K.B.  van 2.12.2018).

Adviezen

DPO mevrouw Ann Vandevoorde Geen advies noodzakelijk
korpschef AMOW politiezone Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het voorgelegde reglement goed met betrekking tot de inzet van tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) op de niet besloten plaats (openbaar domein) op het grondgebied van de gemeente Opwijk, in het kader van het handhavingsbeheer rond zwerfvuil en het achterlaten van afval.

Artikel 2

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1° “Privacywet” : de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (“kaderwet”);

2° “Camerawet”: de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (gewijzigd door de wet  van 21.03.2018);

3° "Wet van 30.07.2018": de wet van 30.07.2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens;

3° “Verantwoordelijke voor de verwerking”: degene die de doeleinden bepaalt waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt;

4° "Verwerker": degene die de zorg heeft voor de technische verwerking van de gegevens of daarin een aandeel heeft;

5° “GBA”: Gegevensbeschermingsautoriteit;

6°“verwerking van beelden”, elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet onderbroken, met of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook;

7° “tijdelijke vaste camera" (mobiele sluikstortcamera): verplaatsbare camera die ingezet wordt op de niet besloten plaats (openbaar domein) op het grondgebied van Opwijk in het kader van het handhavingsbeheer rond zwerfvuil en het achterlaten van afval (camerawet van 21.03.2018: 'een bewakingscamera die voor een beperkte tijd op een plaats wordt opgesteld met als doel hetzij een welbepaald evenement te bewaken, hetzij op regelmatige tijdstippen te worden verplaatst om op een andere plaats te worden opgesteld overeenkomstig de doeleinden die eraan werden toegewezen').

Artikel 3

Doel van de verwerking van beelden   

De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen:

  • voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van misdrijven tegen de afvalstoffenwetgeving;
  • verschaffen van informatie die de politie of de GAS-ambtenaren in staat stelt bedoelde misdrijven op te sporen en te vervolgen;
  • optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in combinatie met politietoezicht;

Artikel 4

Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van beelden

De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de onmiddellijke omgeving van de tijdelijke vaste camera's.

De tijdelijke vaste camera's kunnen worden geplaatst op locaties waar sluikstorten van afval op de openbare ruime wordt vastgesteld of verwacht.

Er wordt op toegezien dat de tijdelijke vaste camera'sniet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet de toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de verwerking van de betrokken plaats.

Artikel 5

Locaties tijdelijke vaste camera's

De tijdelijke vaste camera's (mobiele sluikstortcamera's) kunnen worden geplaatst op de niet besloten plaats op het volledige grondgebied van de gemeente Opwijk. Op basis van meldingen en inventarisatie zullen de prioritaire plaatsen bepaald worden in overleg tussen de bevoegde gemeentelijke diensten (dienst infrastructuur, milieudienst) en de gemeenschapswachten.

De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste camera's wordt beperkt tot 30 juni 2026.

Artikel 6

Soorten van gegevens, wijze van verkrijging

De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat personen te identificeren zijn.

De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen met behulp van camera’s in de openbare ruimte die niet in real time opgevolgd worden (opnames) en/of waarvan de opnames nadien kunnen worden geraadpleegd (indien de opname nog beschikbaar is - maximaal 1 maand).

Tijdelijke vaste camera's mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Elk heimelijk gebruik van tijdelijke vaste camera's is verboden.

Artikel 7

Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is het gemeentebestuur van Opwijk.

De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.

Het gebruik van tijdelijke vaste camera's gebeurt in toepassing van het K.B. van 8.05.2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's (gewijzigd door het K.B. van 2.12.2018). De gemeente dient als verwerkingsverantwoordelijke in die zin te beschikken over een register me de beeldverwerkingsactiviteiten.

Artikel 8

Toegang tot de beelden    

Rechtstreeks toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:

  • de  verwerker, zijnde de systeembeheerder en/of de gemeenschapswacht-vaststellers van de gemeente Opwijk
  • milieudienst gemeente Opwijk

Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.

De gemeente waakt er over dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het systeem.

Bij langdurige afwezigheid van de verwerker of bij hoogdringendheid of noodzaak kan het college van burgemeester en schepenen een vervanger aanduiden voor de verwerker. 

In het geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens doorgeven aan de gemeentelijke ambtenaren/gemeenschapswachten/milieuambtenaren voor het opmaken van een proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve sanctie/milieu-inbreuk of milieumisdrijf. 

Artikel 9

Verbanden met andere persoonsregistraties

Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere persoonsregistraties.

De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een incident vallend onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 3.

Artikel 10

Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties

Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie, de gerechtelijke overheden, en de GAS-ambtenaren.

In het kader van de opmaak van een proces-verbaal voor een gemeentelijke administratieve sanctie/ milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen ook gegevens worden verstrekt aan de betreffende politiefunctionarissen of de gemeentelijke ambtenaren/gemeenschapswachten/milieuambtenaren. 

Artikel 11

Verwijdering en vernietiging van gegevens

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een maximum van 1 maand.

Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de politie en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard worden.  

De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de gerechtelijke procedure zijn afgerond.

Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.

Artikel 12

Informatieplicht

De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen. Een pictogram wordt geplaatst in de directe omgeving  van de locatie waar de  tijdelijke vaste camera wordt opgesteld. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte vermeldingen.

Artikel 13

Inzagerecht

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden.

Hij richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform artikel 12 van de Camerawet. Het verzoek bevat voldoende gedetailleerde aanwijzingen om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren.

Artikel 14

Inwerkingtreding – overgangsbepalingen

Dit reglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.