Terug
Gepubliceerd op 23/09/2021

2021_GR_00126 - Lokaal Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - Interlokale Vereniging Woonwinkel West-Brabant - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 21/09/2021 - 20:00 Schuur Hof ten Hemelrijk - Kloosterstraat 7
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00126 - Lokaal Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - Interlokale Vereniging Woonwinkel West-Brabant - Goedkeuring

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00126 - Lokaal Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - Interlokale Vereniging Woonwinkel West-Brabant - Goedkeuring 2021_GR_00126 - Lokaal Toewijzingsreglement sociale huurwoningen - Interlokale Vereniging Woonwinkel West-Brabant - Goedkeuring

Motivering

Juridische grond

- Het boek 6 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen 2 is op 1 januari 2021 in werking getreden. Dit besluit geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren.

- Artikel 6.27 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen bepaalt dat gemeenten een lokaal toewijzingsreglement kunnen opstellen.

Argumentatie

Het lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen wordt aangepast om de volgende redenen:

1. De Interlokale Vereniging “Noord-West Brabant” werd op 01/01/2020 opgesplitst in “Woonwinkel KLM” (omvattende de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) en een “Woonwinkel West-Brabant” (omvattende de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Dilbeek). De benaming van het gewijzigde lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de Interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant, dient dan ook gewijzigd te worden in lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de Interlokale vereniging “Woonwinkel West-Brabant”.

2. Het lokaal toewijzingsreglement wordt aangepast volgens de nieuwe bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen.

3. Op vraag van de gemeente Dilbeek worden de voorrangsregels aangepast. De gemeente Dilbeek stelt vast dat personen die door omstandigheden slechts enkele jaren buiten de gemeente hebben gewoond, te weinig voorrang krijgen met het huidig lokaal toewijzingsreglement.

Na overleg met de sociaal huisvestingsmaatschappijen Providentia en Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting wordt uiteindelijk volgend voorstel weerhouden. Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan: 

  1. kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen in de gemeente; 
  2. kandidaat-huurders die voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben; 
  3. kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in de gemeente gewoond hebben; 
  4. die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
  5. die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van een gemeente uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Woonwinkel West-Brabant” (zijnde de gemeenten Asse, Dilbeek, Merchtem, Opwijk).

De wijzigingen van het reglement werden tijdens het lokaal woonoverleg van elke gemeente van de Interlokale Vereniging "Woonwinkel West-Brabant" besproken en door alle colleges principieel goedgekeurd (cf. CBS Opwijk - 03/05/2021).

Bijlage: het gewijzigd lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad verklaart akkoord te gaan met het gewijzigde lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen.

Artikel 2

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale vereniging "Woonwinkel West-Brabant" die dit reglement voor goedkeuring zal overmaken aan de bevoegde minister.

Artikel 3

Deze beslissing zal worden meegedeeld aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.