Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00110 - GBS De Boot - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2026 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00110 - GBS De Boot - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2026 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00110 - GBS De Boot - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2026 - Goedkeuring 2021_GR_00110 - GBS De Boot - Huishoudelijk reglement schoolraad 2021-2026 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het huishoudelijk regelement werd besproken en goedgekeurd door de leden van de schoolraad op de bijeenkomst van 19 april 2021.

De gemeenteraad wordt gevraagd dit huishoudelijk reglement te aanvaarden. 

Juridische grond

Het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12 laatste lid.

De Ministeriële Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 “lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 41 §1 13° van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad (niet toe te vertrouwen aan college) - adviesraden en overlegstructuren
<p>Artikel 41 &sect;1 13&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het inrichten van adviesraden en overlegstructuren</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool De Boot van 2017-2021 op te heffen.

Artikel 2

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van de schoolraad van GBS De Boot voor de periode 2021 – 2025.

Artikel 3

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het feit dat mevrouw Lutgard De Geest voorzitter wordt van de schoolraad van GBS De Boot van 2021-2025 en dat mevrouw Greet Vermoesen voor dezelfde periode de taak van secretaris op zich zal opnemen.