Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00111 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00111 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00111 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement - Goedkeuring 2021_GR_00111 - GBS De Boot - Aanpassing schoolreglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen aan het schoolreglement en de infobrochure van GBS De Boot goed te keuren.

Juridische grond

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: de artikelen 3, 25°, 6, 14, 14/0, 20, 27 , 27bis, §1, 3° en §4, 37, §2, 12°, 37, §3,17°, 29 , 37bis, 62, §2, 26ter, 47bis, 195;

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad - vaststelling gemeentelijke reglementen
<p>Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs GBS De Boot met inbegrip van de infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2020, wordt opgeheven.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het schoolreglement inclusief de infobrochure, het pedagogisch project en de beginselverklaring neutraliteit van GBS De Boot in zijn totaliteit goed.

Artikel 3

De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure.