Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00114 - Ontharden - Subsidiereglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00114 - Ontharden - Subsidiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00114 - Ontharden - Subsidiereglement - Goedkeuring 2021_GR_00114 - Ontharden - Subsidiereglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

- In de strijd tegen de klimaatverandering heeft het opbreken van verhardingen heel wat voordelen.

- Minder verharding zorgt voor meer regenwaterinsijpeling (infiltratie) in de bodem en grondwatertafel, wat de risico's op verdroging en wateroverlast doen toenemen.

- Door het toegepaste materiaal in verhardingen wordt tijdens warme dagen een hitte-eilandeffect veroorzaakt waarbij verhardingen overdag de warmte opnemen en 's nachts deze warmte afgeven.

- Minder verharding zorgt voor een afname van het hitte-eilandeffect.

- Het positief advies uitgebracht door de gemeentelijke milieuraad in vergadering van dinsdag 18 mei 2021.

Adviezen

gemeentelijke milieuraad Gunstig advies

Het ontwerp van gemeentelijk subsidiereglement voor het opbreken van bestaande verhardingen werd door de gemeentelijke milieuraad besproken in vergadering van dinsdag 18.05.2021.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt een gemeentelijk subsidiereglement goed voor het opbreken van bestaande verhardingen.

Artikel 2

Definities

In het gemeentelijk subsidiereglement wordt verstaan onder:

1.voortuin:gedeelte van het goed dat voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw ligt.

2.(gesloten)verharding: een oppervlakte bestaande uit niet-waterdoorlatende materialen zonder voegen (behalve uitzettingsvoegen)of met mortel opgevoegde voegen, zoals niet-waterdoorlatende betonstraatstenen, tegels, asfalt, asfaltbeton,(gepolierd) beton, cementbeton, gefundeerd kunstgras, gebonden steenslag, ingevoegde klinkers of tegels,...

3.open verharding: een oppervlakte bestaande uit waterdoorlatende materialen en/of losse materialen op een waterdoorlatende fundering, zoals kiezel, keien, grind, steenslag, dolomiet, schelpenzand, tegels met grote grasvoegen, grastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen,...

4.beplanting: wintervaste planten, hagen, struiken, bomen.

Artikel 3

Subsidiebedrag

Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een gemeentelijke subsidie verleend voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen.

Er wordt een gemeentelijke subsidie verleend voor:

1.gazon ter vervanging van een open verharding: € 5/m²

2.beplanting ter vervanging van open verharding: € 10/m²

3.gazon ter vervanging van een verharding: € 10/m²

4.beplanting ter vervanging van een verharding: € 15/m²

5.vervangen van gesloten verharding door open verharding (o.a.grastegels): € 5/m2

De gemeentelijke subsidie bedraagt maximum € 500.

De gemeentelijke subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar/gebruiker/huurder van de woning. De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.

Artikel 4

Voorwaarden

1. de gemeentelijke subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren en voor particuliere woningen.

2. de gemeentelijke subsidie kan aangevraagd worden door een huurder mits medeondertekening van het aanvraagformulier door de eigenaar.

3. de opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon, wintervaste planten, hagen, struiken en/of bomen. De aanplanting van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie.

4. de aanvrager dient de nieuwe aanplanting gedurende minstens 5 jaar in stand te houden. Afgestorven planten dienen door de aanvrager vervangen te worden.

5. er wordt minstens 5m² (open) verharding opgebroken.

6. per adres kan slechts één (1) aanvraag ingediend worden.

7. het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen, komt niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 5

Aanvraagprocedure

De aanvraag gebeurt voordat de werken (ontharding) worden opgestart.

De aanvraag wordt door de aanvrager ingediend via het daartoe voorziene aanvraagformulier dat volledig ingevuld, voorzien van de gevraagde bijlage (minimum 2 foto's  van de bestaande toestand) wordt ingediend bij de milieudienst van de gemeente Opwijk, Ringlaan 20 - 1745 Opwijk  of via e-mail: milieudienst@opwijk.be

De gemeentelijke subsidie wordt pas uitbetaald na ontvangst door de milieudienst van minstens 2 foto's waarop de volledig uitgevoerde werken (opbreekwerkzaamheden en nieuwe beplanting) duidelijk zichtbaar zijn. De voor- en nafoto's dienen genomen te worden vanop dezelfde locatie.

Artikel 6

Sancties

De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en schepenen worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft, en/of onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt:

1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;

2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende subsidie;

3. de uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement, al dan niet voor een bepaalde tijd.

Artikel 7

De uitbetaling van het subsidiebedrag gebeurt naar volgorde van de datum van indiening van de aanvraag. Indien de aanvragen het totale bedrag op de begroting overstijgen, worden de overblijvende aanvragen overgeheveld naar het volgende dienstjaar.

Artikel 8

Het gemeentelijk subsidiereglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad.