Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00113 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00113 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00113 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring 2021_GR_00113 - Straatgeveltuin - Gemeentelijk reglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

- geveltuintjes hebben een grote meerwaarde in het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming.

- geveltuintjes zorgen voor minder verharding, minder opwarming, meer infiltratie van hemelwater en meer biodiversiteit.

- geveltuintjes verfraaien de omgeving, brengen natuur in de straat, verbeteren de luchtkwaliteit, en maken de buurt gezelliger.

- het positief advies uitgebracht door de gemeentelijke milieuraad in vergadering van 18 mei 2021.

Juridische grond

Voor de inrichting van een (straat)geveltuin is geen meldingsplicht of vergunningsplicht van toepassing conform het Omgevingsdecreet.  De inrichting van een (straat)gevel tuin heeft enkel betrekking op het openbaar domein waarvoor vrijstelling van vergunning geldt. Ook het aan de gevel bevestigen van een klimhulp is geen vergunningsplichtige handeling in de zin van artikel 4.2.1 VCRO.

Adviezen

gemeentelijke milieuraad Gunstig advies

Bespreking van het ontwerp van gemeentelijk reglement voor de aanleg van een (straat)geveltuin door de gemeentelijke milieuraad in vergadering van dinsdag 18 mei 2021.

Infrastructuur Gunstig advies

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de voorwaarden goed van het voorgelegde ontwerp van gemeentelijk reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin.

Artikel 2

Doel

De strijd tegen biodiversiteitsverlies en de klimaatverandering is er één die op vele vlakken gestreden wordt. Eén van de zaken die de gemeente kan doen is het stimuleren van de aanleg van een straatgeveltuin om zo extra kwaliteitsvol groen in de gemeente te realiseren.

Artikel 3

Definities

 • (Straat)geveltuin: een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelsgrens (tegen een gevel van een gebouw, een vrijstaande muur, ...) inclusief de afboording.
 • De beheerder: de eigenaar of- op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars akkoord gaat – de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de straatgeveltuin aangelegd heeft of heeft laten aanleggen. 
 • De weg voor voetgangersverkeer: elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers.
 • Obstakelvrije loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enz…) zijn voortgang belemmert. De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van het straatgeveltuintje en gemeten loodrecht op de perceelsgrens.
 • Plantvak: De onverharde zone in de openbare weg waarin de straatgeveltuin komt.

Artikel 4

Toepasssingsgebied

§1.       Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Opwijk.

§2.       Voor gebouwen die als monument zijn geklasseerd of die op de inventaris van bouwkundig erfgoed staan, worden volgende bijzondere voorwaarden in acht genomen:

 1. Bij het aanbrengen van klimhulp wordt boren in eerste instantie vermeden. Indien noodzakelijk, worden boorgaten enkel aangebracht in de voegen, nooit in de stenen.
 2. Klimop en sterk woekerende planten zijn niet toegelaten gezien het risico op beschadiging van de gevels.

Artikel 5

Voorwaarden voor de aanleg van een straatgeveltuin

§1.       Het is toegelaten een straatgeveltuin aan te leggen op volgende voorwaarden:

 1. Er wordt melding gemaakt van de intentie om een straatgeveltuin aan te leggen met opgave van het adres (straatnaam en huisnummer) van de straatgeveltuin. De melding gebeurt via het elektronisch aanvraagformulier op de gemeentelijke website www.opwijk.be. De aanvraag kan door de aanvrager ingediend worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier dat volledig ingevuld, voorzien van de gevraagde bijlagen wordt ingediend bij de dienst infrastructuur van de gemeente Opwijk, Doorstraat 2- 1745 Opwijk  of via e-mail: dienstinfrastructuur@opwijk.be. Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de gevel waartegen de straatgeveltuin zal worden aangelegd, dient de aanvraag vergezeld te zijn van een toelating van de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars van de gevel waartegen de straatgeveltuin zal worden aangelegd.
 2. De breedte van de straatgeveltuin bedraagt loodrecht op de perceelsgrens gemeten, over zijn gehele lengte maximaal 30cm tot op een hoogte van 3m en maximaal 60cm op een hoogte boven 3m. De geleidingselementen steken loodrecht op de perceelsgrens gemeten maximaal 20cm uit. 
 1. Naast die maximale breedte van 30cm moet er ook altijd over de hele lengte van de perceelsgrens een obstakelvrije loopweg gewaarborgd blijven met een breedte van 1,50m. Dit betekent dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien smaller zal moeten zijn dan 30cm. 
 1. De straatgeveltuin blijft op een afstand van minstens 50cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren, tenzij de buren akkoord gaan om daarvan af te wijken. De plantengroei moet zich beperken tot de gevel van het gebouw waarvoor een melding werd gedaan. 
 1. De beplanting van de straatgeveltuin bestaat uit bij voorkeur inheemse soorten.  Planten die perfect passen in een straatgeveltuin zijn: klimplanten: Hortensia (Hydrangea petiolaris), blauwe regen(Wisteria sinensis), bosrank (Clematis), druivelaar (o.a. Boskoops Glorie, Vroege van der Laan), Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius). Lage beplanting: vrouwenmantel (Alchemilla), kruipend zennegroen (Ajuga), wilde kerstroos (Helleborus), longkruid (Pulmonaria), maagdenpalm (Vinca), herfstasters (Aster), steenanjers (Dianthus deltoides), lievevrouwebedstro (Galium odoratum). Kruidenplanten: o.a. salie, marjolein, tijm.

     6.   Het gebruik van giftige of doornige planten of planten die medeburgers hinderen is niet toegelaten, evenals bomen, struiken            of andere planten met een sterk wortelgestel die schade kunnen veroorzaken aan ondergrondse constructies.

     7.   De klimhulp mag, loodrecht op de gevel gemeten, tot 20cm uitsteken.

§2.       Het uitbreken van de verharding van het voetpad en het plaatsen van boordstenen mag uitsluitend uitgevoerd worden door de gemeentelijke diensten. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de beheerder; de werken worden uitgevoerd op kosten van de gemeente. De gemeente moet voor werken op het openbaar domein steeds de ligging van ondergrondse leidingen en kabels opvragen bij het Kabel en Leidingen Informatie Portaal (KLIP). De beheerder meldt vooraf aan de gemeentelijke diensten waar de aansluitingen van zijn nutsvoorzieningen gelegen zijn. Indien een aansluiting bij het uitbreken van de verharding beschadigd wordt omwille van een foutieve ligging, dient deze hersteld op kosten van de beheerder.

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten altijd zichtbaar en bereikbaar blijven.

§3.       De straatgeveltuin moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met betontegels of grijze betonboordstenen. De uitgebroken betontegels kunnen gebruikt worden als afboording van de straatgeveltuin. De tegels steken minstens 2cm en maximaal 10cm uit boven de trottoirverharding. De breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30cm.

§4.       De beheerder moet de straatgeveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze geen hinder of gevaar opleveren voor het verkeer. De planten mogen niet buiten de rand van de straatgeveltuin uitspringen (maximum 30cm tot 3m hoogte en maximum 60cm vanaf 3m hoogte).  Vuil of onkruid op het voetpad ten gevolge van de straatgeveltuin moet door de beheerder worden verwijderd. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is verboden.

Wanneer de beheerder deze onderhoudsverplichting niet nakomt, kan de gemeente op kosten van de eigenaar overgaan tot het verwijderen van de straatgeveltuin.

De bevoegde gemeentediensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de straatgeveltuin op kosten van de beheerder.

De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

§5.       Alle dood of levend materiaal in de straatgeveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder.

De beheerder is verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit de aanwezigheid van de straatgeveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de door de bevoegde gemeentedienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken , op eerste verzoek, onmiddellijk uitvoeren. De beheerder vrijwaart de gemeente Opwijk tegen alle vorderingen die derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde straatgeveltuin.

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er zich langs de straatgeveltuin wateroverlast zou voordoen in de woning.

§6.       De bevoegde gemeentedienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het gemeentebestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder. Het gemeentebestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan de straatgeveltuin. De bevoegde gemeentedienst zal het plantvak van de straatgeveltuin herstellen zonder vergoeding aan de beheerder. De beheerder zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting.

§7.       Wordt de straatgeveltuin helemaal of gedeeltelijk weggebroken, dan moet de dienst infrastructuur van de gemeente Opwijk hiervan op de hoogte worden gebracht. De gemeente zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen; hieraan zijn geen kosten verbonden voor de beheerder.

§8.       Niet-reglementair aangelegde straatgeveltuinen worden op kosten van de beheerder uitgebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de gemeente Opwijk tot enige schadevergoeding verplicht kan worden.

§9.       De gemeente kan steeds omwille van veiligheids- en verkeersmaatregelen een reglementair aangelegde straatgeveltuin op haar openbaar domein verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De gemeente betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder, maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden voor de beheerder.

Artikel 6

Slotbepalingen

§1.       De toelating wordt verleend voor onbepaalde duur en is gebonden aan de locatie.

§2.       Inbreuken op dit reglement kunnen worden bestraft met administratieve sancties, opgelegd conform de procedure voorzien in de Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

§3.       De burgemeester kan maatregelen bevelen om overtredingen ongedaan te maken.

§4.       Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

§5.       Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad.