Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00115 - Planten van inheemse loofbomen - Gemeentelijk subsidiereglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00115 - Planten van inheemse loofbomen - Gemeentelijk subsidiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00115 - Planten van inheemse loofbomen - Gemeentelijk subsidiereglement - Goedkeuring 2021_GR_00115 - Planten van inheemse loofbomen - Gemeentelijk subsidiereglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

- Bomen zijn van groot belang voor het klimaat, de opname van C02, bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (overstromingen, hitte, droogte, biodiversiteit), een betere luchtkwaliteit, (hoge) sierwaarde, productie van eetbare vruchten, enz...

- Meer groen helpt om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

- Bomen, struiken, planten, en water gaan hitte-eilanden tegen en zorgen voor verkoeling.

- Een gemeentelijke premie kan burgers aanmoedigen om bomen aan te planten in de tuin.

- De nadruk wordt hierbij vooral gelegd op het aanplanten van inheemse loofbomen omdat deze de meeste voordelen bieden op het vlak van klimaat, ecosystemen en biodiversiteit.

- Voorstel vanuit de stuurgroep/werkgroep klimaatactieplan Opwijk (vergadering van 22.04.2021) om  in het kader van klimaatadaptatie de aanplanting van inheemse loofbomen door particulieren vanuit de gemeente financieel te ondersteunen.

-Het positief advies uitgebracht door de gemeentelijke milieuraad in vergadering van 18.05.2021.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt een gemeentelijk subsidiereglement goed voor wie een inheemse loofboom plant op particuliere eigendom.

Artikel 2

Definities

 • subsidieerbare hoogstambomen: de hoogstamboom heeft een boommaat van minstens 16/18 (16-18cm stamomtrek gemeten op 150cm hoogte).
 • inheemse loofbomen: bomen die van nature in onze regio voorkomen.

Artikel 3

Subsidie

 • De gemeente verleent een subsidie aan de eigenaar of gebruiker van het perceel voor de aanplanting van hoogstammige inheemse loofbomen die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.
 • Voor subsidiëring komen enkel aanplantingen in aanmerking die gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Opwijk.
 • De subsidie wordt toegekend voor de aanplanting van volgende inheemse loofbomen: beuk, berk, boskers, boswilg, eik, els,  Europese vogelkers, fladderiep(olm), gewone esdoorn, gladde iep(olm), grauwe abeel, haagbeuk, Hollandse linde, kraakwilg, ruwe iep (olm), schietwilg, Spaanse aak (veldesdoorn), winterlinde, venijnboom, wilde lijsterbes, zachte berk, zomerlinde, zwarte els, zwarte populier.
 • Het subsidiebedrag bedraagt € 15/loofboom met een maximum van € 60 per huishouden. 

Artikel 4

voorwaarden

 • beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapmachtiging afgeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in toepassing van het Bosdecreet, het decreet betreffende de Omgevingsvergunning, of de gemeentelijke bouwverordening op de beplantingen, komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie.
 • de subsidie is enkel van toepassing voor de aanplanting van inheemse hoogstambomen die solitair worden aangeplant. De aanplanting van inheemse loofbomen in lijnverband komt niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
 • de loofboom of loofbomen dient (dienen) eerst aangeplant te worden alvorens een subsidieaanvraag kan ingediend worden bij de gemeentelijke milieudienst.
 • de aanplanting moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende regelgeving(cfr. plantafstanden ten opzichte van perceelsgrens) en moet zodanig gebeuren dat de loofboom (loofbomen) voldoende  ruimte heeft (hebben) om vrij uit te groeien en eventueel beschermd is (zijn) tegen beschadiging door dieren of andere externe factoren, en ondersteund wordt (worden) door middel van minstens één(1) steunpaal en boomband.
 • bij aanplanting op de scheiding van twee(2) percelen is de schriftelijke toestemming nodig van beide eigenaars.
 • de aanplanting moet minstens gedurende 10 jaar behouden blijven. Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van de loofboom is niet toegestaan.(met vellen en rooien van bomen wordt gelijkgesteld: schade en verminking toebrengen door onder meer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkervingen en benagelen, dierenvraat).
 • mislukte/afgestorven aanplantingen dienen te worden hersteld en vervangen te worden door een loofboom/loofbomen met dezelfde boommaat van minstens 16/18.
 • indien bij controle onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de toegekende gemeentelijke subsidie worden teruggevorderd.
 • de subsidie is niet cumuleerbaar met de gemeentelijke subsidieregeling voor de aanplanting van KLE (kleine landschapselementen).

Artikel 5

Aanvraagprocedure

 • een aanvraag voor het bekomen van de gemeentelijke subsidie moet door de aanvrager gebeuren door middel van het bijgevoegd aanvraagformulier of via het webformulier (digitaal aanvraagformulier) op de website van de gemeente Opwijk (www.opwijk.be).
 • het aanvraagformulier dient volledig ingevuld, ondertekend, en vereiste bijlagen bezorgd te worden aan de milieudienst, Ringlaan 20 - 1745 Opwijk, of via e-mail: milieudienst@opwijk.be
 • het volledige aanvraagformulier moet binnen de drie(3) maanden na aanplanting van de loofbomen/loofbomen ingediend worden bij de gemeentelijke milieudienst
 • de gemeentelijke subsidie kan slechts worden uitgekeerd na het aanplanten van de loofboom/loofbomen. Een gemeentelijke afgevaardigde kan steeds ter plaatse een terreincontrole uitvoeren.
 • onvolledige aanvragen (ontbreken van gegevens, documenten) komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie. 
 • het gemeentelijk subsidiereglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de gemeentelijke website www.opwijk.be

Artikel 6

De uitbetaling van het subsidiebedrag gebeurt naar volgorde van de datum van indiening van de aanvraag. Indien de aanvragen het totale bedrag op de begroting overstijgen, worden de overblijvende aanvragen overgeheveld naar het volgende dienstjaar.

Artikel 7

Het gemeentelijk subsidiereglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad, voor de vanaf deze datum aangeplante loofboom/loofbomen.