Terug
Gepubliceerd op 23/06/2021

2021_GR_00098 - Aanvullend politiereglement - Uitbreiden blauwe zone met bewonerskaarten in het centrum van de gemeente - Kennisneming

Gemeenteraad
di 22/06/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter
2021_GR_00098 - Aanvullend politiereglement - Uitbreiden blauwe zone met bewonerskaarten in het centrum van de gemeente - Kennisneming 2021_GR_00098 - Aanvullend politiereglement - Uitbreiden blauwe zone met bewonerskaarten in het centrum van de gemeente - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Het advies van Tridée ivm het parkeerbeleidsplan, door het college goedgekeurd op 9 december 2019, werd verder besproken door een interne werkgroep. Er werd een voorstel uitgewerkt om de blauwe zone sterk uit te breiden.

Na advies van middenstandsraad, verkeersadviesraad en de betrokken bewoners werd een aangepaste afbakening van de zones voorgesteld.

In het centrum waar voornamelijk handelszaken gevestigd zijn, omvattend: Marktstraat, Dorpssteeg, Fabriekstraat vanaf Marktstraat tot Ringlaan, Gasthuisstraat vanaf Marktstraat tot Oude Pastoriedreef, Kattestraat, Kerkstraat en Singel wordt een blauwe zone ingevoerd max. 2u met uitzondering voor de bewoners.

In de zone centrum-handelszaken wordt bijkomend de parkeertijd beperkt tot 30min op volgende locaties:

  • Marktstraat thv huisnummer 11-13
  • Fabriekstraat thv huisnummer 3
  • Gasthuisstraat thv huisnummer 14
  • Kerkstraat thv huisnummer 11
  • Processiestraat tegenover huisnummer 25

In het centrum waar voornamelijk bewoning is, omvattend: Schoolstraat vanaf Singel tot Heiveld, Heiveld vanaf Schoolstraat tot zijstraat Heiveld en Processiestraat wordt een blauwe zone ingevoerd max. 2u met uitzondering voor bewoners.

In Temmershof en Kadeestraat wordt een blauwe zone ingevoerd max. 2u  met uitzondering voor de bewoners.

In Stationsstraat en Heirbaan vanaf rond punt tot Esp wordt een blauwe zone ingevoerd max. 2u met uitzondering voor de bewoners.

Deze maatregelen worden telkens aan begin en einde van de blauwe zone aangeduid met de signalisatieborden met zonale geldigheid conform artikel 65.5 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975. 

De blauwe zone geldt niet voor bewoners houder van een bewonerskaart die geldig is in de straat waar blauwe zone uitgezonderd bewoners van kracht is.

De blauwe zone is niet van toepassing voor personen met een beperking voor zover zij dit kunnen aantonen via een speciale kaart uitgereikt door de officiële instelling, overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.

Overtredingen tegen de bepalingen van de blauwe zone worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

Gemeenteraadsbeslissing 2017_GR_00115 - Gemeentelijke aanvullende politiereglementen betreffende de politie op het wegverkeer - Delegatie aan college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het aanvullend reglement  voor de uitbreiding van de blauwe zone met bewonerskaarten in het centrum van de gemeente.