Terug
Gepubliceerd op 17/05/2021

2021_CBS_00686 - Aanvullend politiereglement - Heirbaan, blauwe zone thv handelszaak Metalu, huisnrs 166 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 26/04/2021 - 09:00 Via teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evelien Beeckman, Schepen; Inez De Coninck, Burgemeester; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Voorzitter

Evelien Beeckman, Schepen
2021_CBS_00686 - Aanvullend politiereglement - Heirbaan, blauwe zone thv handelszaak Metalu, huisnrs 166 - Goedkeuring 2021_CBS_00686 - Aanvullend politiereglement - Heirbaan, blauwe zone thv handelszaak Metalu, huisnrs 166 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college kreeg de vraag van de handelszaak Metalu, Heirbaan 166, of het mogelijk is parkeergelegenheid te voorzien voor hun klanten aan de overzijde van de winkel, +/- 20lm langsheen de Manta,

Doordat er vaak geparkeerd wordt door langparkeerders vinden de klanten amper een parkeerplaats.

De blauwe zone met beperkte parkeertijd 30 min. is van toepassing tijdens de openingsuren van de winkel: van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u en op zaterdag van 9u tot 12u. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de invoering van een blauwe zone met beperkte parkeertijd van 30 min. op Heirbaan, tegenover de handelszaak Metalu, huisnummer 166, over een afstand van 20lm langsheen de muur van de Manta. 

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a + logo parkeerschijf + onderbord max. 30min. + onderbord ma tot vrij van 9u tot 18u / zaterdag van 9u tot 12u.