Terug
Gepubliceerd op 17/05/2021

2021_CBS_00687 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Fabriekstraat 34 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 26/04/2021 - 09:00 Via teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evelien Beeckman, Schepen; Inez De Coninck, Burgemeester; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen directeur

Voorzitter

Evelien Beeckman, Schepen
2021_CBS_00687 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Fabriekstraat 34 - Goedkeuring 2021_CBS_00687 - Aanvullend politiereglement - Parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, Fabriekstraat 34 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het college kreeg de vraag van de bewoner Fabriekstraat 34 of het mogelijk is een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien voor de woning.

Ter hoogte van de woning zijn nog een aantal gele lijnmarkeringen aangebracht die nodig waren voor de uitrit van de fabriek Vanbreuze. Doordat alle gebouwen aan die zijde afgebroken zijn en de site volledig heringericht zal worden is er geen behoefte meer aan de gele lijnmarkeringen tegenover de oude inrit. De lijnen kunnen verwijderd worden en de mindervalideparkeerplaats kan aangebracht worden voor de woning. 

De parkeerplaats kan geen geïndividualiseerde parkeerplaats zijn en is toegankelijk voor elkeen in het bezit van een specifieke parkeerkaart voor personen met een handicap. 

De parkeerplaats wordt aangeduid met het verkeersbord E9a + pictogram mindervalide. 

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van de parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden Fabriekstraat 34.

Artikel 2

Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden E9a + logo mindervalide.