Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GR_00069 - Kerkfabrieken - Advies over rekening 2020 van vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door centraal kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 27/04/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00069 - Kerkfabrieken - Advies over rekening 2020 van vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door centraal kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00069 - Kerkfabrieken - Advies over rekening 2020 van vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door centraal kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring 2021_GR_00069 - Kerkfabrieken - Advies over rekening 2020 van vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door centraal kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Alle rekeningen 2020 sluiten af met een overschot in exploitatie.

Het budget 2020 was steeds in evenwicht: 0 te kort; 0 overschot. 

De rekening is dus steeds beter dan de ramingen ten bedrage van het overschot.

Kerkfabriek

Rekening 2020

Sint-Paulus

18.789,32

O.L.V Middelares

6.839,33

Sint-Jozef

8.795,45

Sint-Pietersbanden

10.878,45

 In investeringen sluiten de rekeningenmet een O saldo of een overschot (beter dan de begroting).

Kerkfabriek

Rekening 2019

Sint-Paulus

17.793.18

O.L.V Middelares

21.895,16 (dit werd gecorrigeerd)

Sint-Jozef

0

Sint-Pietersbanden

12.500

Regelgeving bevoegdheid

Art. 43 van het Decreet betreffende de materiƫle organisatie en werking van de erkende ordediensten : Meerjarenlannen en wijzigingen daarvan
<p><span class="artikelversie">De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad.<br /><br />Bij ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de gemeenteraad binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen bij het erkend representatief orgaan van de meerjarenplannen, wordt het voornoemd orgaan geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.<br /><br />De gemeenteraad spreekt zich uit over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeenteoverheid of de dag na het verstrijken van de termijn van vijftig dagen, en verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan. De gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen aan wat in het overleg, vermeld in artikel 33, besproken werd.<br /><br />Als binnen de termijn van honderd dagen, bedoeld in het derde lid, geen besluit naar de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan is verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring aan de meerjarenplannen te hebben verleend.<br /><br />Als de gebiedsomschrijving van een parochie zich uitstrekt over het grondgebied van meer dan &eacute;&eacute;n gemeente, verstuurt de gemeenteraad van de gemeente waar de hoofdkerk van de parochie zich bevindt, zijn besluit ook onmiddellijk naar de overige gemeente of gemeenten.</span></p>
Art. 55 betreffende de matriƫle organisatie en werking van de erkende erediensten : Jaarrekening en eindrekening
<p><span class="artikelversie">&sect; 1. De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en tegelijkertijd bij de provin-ciegouverneur ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek de rekening in.<br /><br />De Vlaamse regering bepaalt het model voor het opmaken van de rekening door de kerkraad en voor het gezamenlijk indienen van de rekeningen door het centraal kerkbestuur.<br /><br />&sect; 2. De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.<br /><br />Bij ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.<br /><br />Binnen tweehonderd dagen na ontvangst van de jaarrekeningen spreekt de provinciegouverneur zich uit over de goedkeuring van de rekening en stelt hij de bedragen ervan vast. Hij verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn. Als binnen de voormelde termijn geen besluit naar het centraal kerkbestuur is verstuurd, wordt de provinciegouverneur geacht zijn goedkeuring te hebben verleend. Hij deelt zijn beslissing ook mee aan de gemeenteover-heid, de kerkfabriek, de penningmeester en het erkend representatief orgaan.<br /><br />&sect; 3. De kerkraad verleent in de eerstvolgende vergadering kwijting aan de penningmeester over de afgelegde rekening. De kwijting is rechtsgeldig voorzover de ware toestand niet werd verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.<br /><br />Het niet-verlenen van kwijting aan de penningmeester kan alleen bij gemotiveerd besluit. De penningmeester en de provinciegouverneur worden zonder verwijl en gelijktijdig van deze beslissing in kennis gesteld.<br /><br />Is er blijkens een definitief geworden beslissing inzake de kwijting een tekort vastgesteld, dan verzoekt de kerkfabriek de penningmeester, met een aangetekende brief, een gelijkwaardig bedrag in de kas van de kerkfabriek te storten.<br /><br />De eerste kwijting na de inwerkingtreding van dit decreet geldt als kwijting voor de voorgaande jaren.</span></p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de rekening 2020 van de vier Opwijkse kerkfabrieken, zoals deze zijn ingediend door het Centraal Kerkbestuur van de gemeente Opwijk, dd. 25 maart 2021. Het investeringsoverschot van het kerkfabriek OLV-Middelares werd aangepast. (21.895,16 ipv - 1.497,37)

* Bij de elektronische stemming heeft raadslid Eliane Laurent "blanco" gestemd. Dit betrof echter een vergissing. Ter zitting gaf mevrouw Laurent mondeling aan haar stem te willen wijzigen in een stem "voor" het agendapunt.