Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GR_00068 - Subsidiereglement ondersteunende subsidies aan erkende Opwijkse sportclubs - Verdeling 2021 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 27/04/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00068 - Subsidiereglement ondersteunende subsidies aan erkende Opwijkse sportclubs - Verdeling 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00068 - Subsidiereglement ondersteunende subsidies aan erkende Opwijkse sportclubs - Verdeling 2021 - Goedkeuring 2021_GR_00068 - Subsidiereglement ondersteunende subsidies aan erkende Opwijkse sportclubs - Verdeling 2021 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Op de gemeenteraad van 24 maart 2020 werd beslist om ook in 2020-2025 rechtstreeks financiële middelen (35.000 euro op jaarbasis) in te zetten voor de werking van de Opwijkse erkende sportverenigingen d.m.v. een subsidiereglement. Het idee rond extra belonen van clubs die zich inzetten voor jeugd en kwaliteit van de werking, dat ook in het bestaande reglement prioriteit verkreeg, wordt hier ook verder behouden. De subsidieverdeling is normaal als volgt:

  • Basis 10%: medewerking gemeentelijke evenementen en VZW-statuut
  • Leden 35%: Jeugd: 25/35 (leden met beperking 3 punten/persoon), volwassenen: 10/35 (leden met beperking 2 punten/persoon)
  • Kwaliteit 55%: clubwerking: 10/55 - technische staf: 25/55 - opleiding: 20/55

Normaal doet de sportdienst jaarlijks in april de communicatie/oproep naar de clubs omtrent de ondersteunende subsidies voor erkende Opwijkse sportverenigingen. Zo staat dit ook verwerkt in het reglement. De werking voor vele clubs dit subsidiejaar was allesbehalve normaal zodat clubwerking/ledenwerving niet altijd goed tot uiting zal komen in de dossiers (periode waar de dossiers nu zouden op slaan loopt van 1/06/20-31/05/21). Vorig jaar was de impact beperkt en waren de dossiers nog een goede weergave van een redelijk normaal jaar. Dit jaar is dit toch anders. Indoortrainingen voor volwassenen gaan bijvoorbeeld al niet meer door sinds eind oktober, niet elke federatie zet in op online-opleidingen en sommige federaties zetten net enorm er op in (en wat is de waarde van zo'n online opleiding altijd?), sommige clubs hebben ook tijdelijke ledenstop gedaan, sommige clubs kennen net enorme boosts, sommige clubs stopten uit veiligheid trainingen etc. De verschillen en de aanpak was dit sportseizoen enorm groot.

De sportdienst legde drie voorstellen voor aan de adviescommissie sport (online vergadering 30/03/2021). In bijlage vindt u deze Excel ook:

Voorstel 1 (kolom 1): dit is in ogen van de sportdienst de meest eerlijke (geen enkele oplossing, ook de anderen die hier verder voorgesteld zullen worden, is dé oplossing) verdeling. In vele andere Vlaamse gemeenten waar rechtstreeks subsidies worden uitgedeeld zoals hier, heeft men in 2020 de subsidies van het jaar ervoor gewoon uitbetaald zonder dat er dossiers moesten ingediend worden. Meestal gaat dit ook omtrent het feit dat de periode waarop de dossiers betrekking wat anders is. De sportdienst stelt in dit voorstel voor om het dit jaar ook zo aan te pakken en alle clubs die indienden in 2020 ook het bedrag (zonder de verdubbeling via het noodfonds weliswaar) uit te betalen. Er is wel een aanpassing die nodig zou zijn; LRV heeft in 2020 vergeten in te dienen. Dit was een miscommunicatie binnen de club en hiervoor hadden zij meermaals contact met de gemeente in de maand september 2020. Aangezien er geen uitzondering kon gemaakt worden op indieningsperiode kon er geen dossier meer ingediend of aanvaard worden. In 2019, toen LRV wel indiende, verkreeg zij nog 660,76 euro. Daarnaast heeft OTGV ook niet ingediend in 2020. In 2019 verkregen zij 228,25 euro. Voorstel van de dienst, om beide clubs gelijk te behandelen, is om hen het bedrag van 2019 in 2021 uit te betalen. Het bedrag dat zij in 2021 krijgen ligt wel iets hoger dan een gelijkaardige vereniging in 2021 (nieuw subsidiereglement in 2020; het bedrag 2019 is nog gebaseerd op reglement 2017-2019) maar gezien het feit dat zij beide sowieso geen financiële steun verkregen in 2020 is dit bedrag op een manier dan ook zeker gerechtvaardigd.

Voorstel 2 (kolom 2): In een overleg voorafgaand aan de AC Sport met de voorzitter Willy Van Mol werd zijn idee voorgesteld waarbij hij de basissubsidie van 10% naar jeugdleden zou overdragen. Dit voorstel werd uitgewerkt in de Excel. De sportdienst zag dit niet als beste oplossing voor dit dossier gezien er ineens grote financiële verschillen opduiken tussen de clubs en het voorgaande jaar. De bedragen van LRV en OTGV worden hier ook bij toegevoegd.

Voorstel 3 (kolom 3): Op basis van het voorstel 2 van Willy Van Mol werd een tussenvoorstel door de sportdienst uitgewerkt. De sportdienst is namelijk van mening dat de jeugdsport dit sportjaar niet per se benadeeld werd. Het is ook geen garantie binnen de clubs dat subsidiegeld naar jeugd gaat. Gezien het grootste slachtoffer dit jaar misschien toch de volwassenensport is, adviseert de dienst om in dit voorstel dan zowel jeugd als volwassenen op één lijn gelijk te trekken en dat basissubsidiebedrag van 10% gelijk te verdelen over volwassenen en kinderen. Een extra push voor dergelijke clubs.  De bedragen van LRV en OTGV worden hier ook bij toegevoegd.

Deze voorstellen werden besproken op de AC Sport van 30 maart. Er werd gestemd. Voorstel 1 (subsidies 2020 uitbetalen, met opname subsidiebedragen 2019 voor LRV en OTGV) werd weerhouden als meerderheidsstandpunt. Het advies kan u ook in bijlage terugvinden.

Gezien we hier onvoorziene uitgaven bovenop het voorzien budget hebben voor LRV en OTGV moet dit budget voor beide clubs extra voorzien worden bij een volgende budgetwijziging. Er is binnen budget van de sportdienst marge gezien de geannuleerde activiteiten ten gevolge van corona.

Juridische grond

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2020 inzake de goedkeuring van het reglement betreffende erkenning Opwijkse verenigingen

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 maart 2020 inzake de financiële ondersteuning d.m.v. een subsidiereglement voor erkende Opwijkse sportclubs

Adviezen

Adviescommissie Sport Gunstig advies

Het meerderheidsstandpunt: voorstel 1

Het minderheidsstandpunt: voorstel om nieuw dossier in te dienen.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid gemeenteraad - vaststelling gemeentelijke reglementen
<p>Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Beleidsdoelstellingen

Niet van toepassing
Gelijkblijvend beleid sport
Gelijkblijvend beleid sport

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpak voor het subsidiereglement ter financiële ondersteuning van de Opwijkse erkende sportverenigingen voor het sportjaar 2020-2021 goed waarbij voorstel 1 (uitbetaling subsidies 2020 en subsidiebedragen OTGV en LRV 2019) wordt weerhouden. 

Artikel 2

Het ontbrekend budget wordt voorzien bij een volgende budgetwijziging.