Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GR_00063 - Retributiereglement recyclagepark - Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 27/04/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00063 - Retributiereglement recyclagepark - Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00063 - Retributiereglement recyclagepark - Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement - Goedkeuring 2021_GR_00063 - Retributiereglement recyclagepark - Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

-de bepalingen mbt. asbestbehandeling en aanlevering van asbesthoudend materiaal op het recyclagepark, opgenomen in de omzendbrief OMG 2020/O 2020/1 dd. 18.12.2020  van de Vlaamse Minister voor Omgeving - Titel 2 inzamelwijze van asbestcement in de praktijk - punt 3: Het lokaal bestuur kan voor de inzameling zelf verpakkingsmateriaal aan zijn inwoners ter beschikking stellen, al dan niet tegen vergoeding.

-beslissing raad van bestuur afvalintercommunale Intradura dd.26.11.2020, houdende opstart vanaf 1.12.2020 door Intradura van een pilootproject in gemeente Kapelle-o/d-Bos met betrekking het aanbieden door Intradura aan inwoners van een doe-het-zelf-kit voor het afleveren van asbestmateriaal op het recyclagepark.

-uitrol door afvalintercommunale Intradura van het aanbod aan asbestverpakkingsmateriaal en persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) aan de gemeenten/vennoten binnen het werkingsgebied van Intradura.

-door het aanbieden op het recyclagepark van een pakket persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM), kleine zakken, en grote zakken voor veilige asbestinzameling, draagt de gemeente op deze manier bij aan de specifieke doelstellingen van het lokaal bestuur om op een veilige manier asbestafval in te zamelen en te verwerken, en beantwoordt dit aan de bepalingen van de omzendbrief dd. 198.12.2020 OMG 2020/O 2020/1 met betrekking tot de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27.08.2008 over de inzameling van asbestcement op de recyclageparken in het Vlaamse Gewest.

-het voorstel van afvalintercommunale Intradura aan de gemeenten om het asbestpakket aan inwoners te koop aan te bieden aan de prijs van:

PBM-kit: persoonlijk beschermingsmateriaal (een paar wegwerphandschoenen, een FFP3 mondmasker, een wegwerpoverall, een handleiding omtrent het veilig verwijderen en inpakken van het asbestmateriaal): € 13,50

Transparante asbestzak (80x120cm) voor kleine stukken asbest, leien, bloembakken,...: € 0,50

Transparante plaatzak (120x220cm) voor 2 à 3 asbestgolfplaten of andere grote asbestplaten: € 1,25

-de retributie voor het afleveren op het recyclagepark van asbestverpakkingsmateriaal en PBM-kit aan inwoners wordt betaald aan de betaalzuil van het recyclagepark.

Juridische grond

-Decreet over het lokaal bestuur.

-Het door de Vlaamse Regering goedgekeurd uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2016-2022.

-Decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet).

-Besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

-Omzendbrief dd.18.12.2020 OMG 2020/ O 2020/1 betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27.08.2008 over de inzameling van asbestcement op de recyclageparken in het Vlaams Gewest.

-Beslissing gemeenteraad 28.05.2018, houdende opheffing van het retributiereglement  met betrekking tot de exploitatie van het vernieuwde recyclagepark van de gemeente Opwijk, en goedkeuring van een aangepast gemeentelijk retributiereglement voor het recyclagepark.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het bestaande gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de exploitatie van het recyclagepark Opwijk wordt opgeheven en wordt vervangen door onderhavig reglement. 

Artikel 2

Er wordt een aangepast gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot de exploitatie van het recyclagepark Opwijk goedgekeurd voor het deponeren van afvalstoffen op het recyclagepark -gebaseerd op het aangevoerd gewicht van de afvalfracties, en voor het ter beschikking stellen aan bezoekers van asbestverpakkingsmateriaal, bestaande uit:

 • pakket veiligheidskledij (PBM-kit): een paar wegwerphandschoenen, een FFP3 mondmasker, een wegwerpoverall en een handleiding omtrent het veilig verwijderen en inpakken van het asbestmateriaal.
 • een kleine transparante asbestzak (80x120cm) voor kleine stukken asbest, leien, bloembakken,...
 • een grote transparante plaatzak (120x220cm) voor 2 à 3 asbest golfplaten of andere grote asbestplaten

Artikel 3

De retributie met betrekking tot de aanvoer van afvalstoffen op het recyclagepark is verschuldigd voor elke bezoeker die betalende afvalfracties aanbrengt op het recyclagepark en wordt vastgesteld op € 0,16/kg. Elk gezin heeft het recht om per jaar 500 kg afval (betalende afvalfracties) op het recyclagepark aan te leveren tegen een tarief van € 0,10/kg.

Artikel 4

De bezoeker dient een retributie te betalen voor volgende afvalfracties:

 • vlak glas
 • grof vuil
 • asbest (met uitzondering van de eerste 200 kg per gezin - indien apart aangeleverd)
 • boomstronken
 • hout
 • bouw en sloop
 • cellenbeton
 • gemengd groenafval/tuinafval
 • snoeihout

Artikel 5

Volgende afvalstoffen worden vrijgesteld van elke retributie:

 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 • KGA (klein gevaarlijk afval)
 • PMD (aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak)
 • Hol glas
 • Papier en karton
 • (plastiek)folies + harde kunststoffen
 • batterijen
 • printerafval
 • kledij
 • zuiver piepschuim
 • motorolie
 • frituurolie/vet
 • onbehandelde kurken
 • autobanden (personenwagens)
 • asbestafval (eerste 200 kg per gezin-indien apart aangeleverd)
 • metalen (schroot)
 • herbruikbare materialen

Artikel 6

De bezoeker dient een retributie te betalen voor de aankoop van volgend ter beschikking gesteld asbestverpakkingsmateriaal en persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM-kit):

 • € 13,50 voor pakket persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM-kit) -een paar wegwerphandschoenen, een FFP3 mondmasker, een wegwerpoverall en een handleiding omtrent het veilig verwijderen en inpakken van het asbestmateriaal.
 • € 0,50/zak voor een kleine transparante asbestzak (80x 120cm) - voor kleine stukken asbest, leien, bloembakken,...
 • € 1,25/zak voor een grote transparante plaatzak (120x 220cm) - voor 2 à 3 golfplaten of andere grote asbestplaten.

Artikel 7

De gemeentelijke retributie wordt betaald aan de betaalzuil op het recyclagepark.