Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GR_00044 - Vakbondsoverleg onderwijs - Huishoudelijk reglement Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité - Bekrachtiging

Gemeenteraad
di 27/04/2021 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00044 - Vakbondsoverleg onderwijs - Huishoudelijk reglement Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00044 - Vakbondsoverleg onderwijs - Huishoudelijk reglement Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité - Bekrachtiging 2021_GR_00044 - Vakbondsoverleg onderwijs - Huishoudelijk reglement Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité - Bekrachtiging

Motivering

Argumentatie

Na de goedkeuring in het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 werden nog enkele aanpassingen aangebracht aan het reglement nav van opmerkingen in het ABOC van 2 april 2021:

  1. Samenstelling comité: art 6 §1: vrijgesteld secretarissen moeten altijd worden uitgenodigd, ook al zijn er 3 afgevaardigden in de instelling. 
  2. Artikel 13:  … en kunnen digitaal worden  gevolgd. 
  3. Bijlage 1: COV: Britsierslaan 5 1030 Schaarbeek T.a.v. Mimy Jacobs 
  4. Bijlage 2: vertegenwoordigers overheid: voorzitter Coördinator mens is een ambtenaar en werknemer van de gemeente Opwijk! 
  5. Bijlage 3 en 4 is niet limitatief! 

De aangepaste versie werd in bijlage toegevoegd.

Het voorstel is om afspraken te voorzien waarbinnen het overleg duidelijk kan worden georganiseerd.

Principes

De inrichtende macht is verplicht te onderhandelen (ABC) met de representatieve vakorganisaties over algemene maatregelen met betrekking tot:

 het administratief en geldelijk statuut met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling, de bezoldigingsregeling, de pensioenregeling, de betrekkingen met de vakorganisaties en de organisatie van de sociale diensten;

 algemene richtlijnen met oog op de latere vaststelling van de personeelsformatie of inzake arbeidsduur en organisatie van het werk;

 de maatregelen van inwendige orde;

  alle maatregelen waartoe de onderwijsreglementering een verplichting oplegt.

Sinds juli 2005 worden minimale rechten inzake:

  kinderbijslag;

 arbeidsongevallen en beroepsziekten;

 het recht op pensioen en de nadere regelen tot berekening van het pensioen met inbegrip van de eigen pensioenregelingen;

 het stelsel van de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van consumptieprijzen;

 de sociale bescherming bij de verbreking van het statutair dienstverband; uitsluitend voorgelegd aan het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten.

In de praktijk komt het er op neer dat deze materies enkel mogen besproken worden in het ABC indien er geen relatie is met minimale rechten hieromtrent.

 Voor het gemeentelijk/stedelijk onderwijs is het Afzonderlijk Bijzonder Comité bevoegd om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen voor welzijn en preventie.

 De inrichtende macht is bovendien verplicht te overleggen (HOC) met betrekking tot de materies betreffende:  beslissingen tot vaststelling van de personeelsformatie; Syndicale overleg- en onderhandelingsstructuren

 maatregelen met betrekking tot personeel die niet onder de onderhandelingsmaterie vallen en maatregelen van inwendige orde betreffende deze materies.

Het resultaat van de onderhandelingen (ABC) moet worden vastgelegd in een protocol van akkoord of desgevallend niet-akkoord dat door alle partijen wordt ondertekend. Niettegenstaande een protocol van akkoord een politieke verbintenis impliceert, bindt het de gemeenteraad niet.

Het resultaat van het overleg (HOC) wordt vastgelegd in een gemotiveerd advies dat niet de waarde heeft van een politieke verbintenis. Bovenvermelde procedures van onderhandeling en overleg vormen een substantiële vormvereiste. Indien deze met andere woorden niet worden nageleefd of er wordt van afgeweken kunnen de genomen beslissingen vernietigd worden door de Raad van State op vraag van een belanghebbende vakvereniging of een belanghebbend personeelslid.

Concreet

De inrichtende macht is bevoegd om met toepassing van de ter zake geldende regelgeving en na onderhandeling of overleg in het ABOC:

 een reglement op te stellen inzake de modaliteiten van tijdelijke aanstellingen, vaste benoemingen, verloven en terbeschikkingstellingen, mutaties en affectaties;

 bijkomende benoemingsvoorwaarden uit te schrijven;

 de aanwendingscriteria voor de lestijden en de facultatieve vakantiedagen (na overleg in de schoolraad) vast te leggen;

  het nascholingsplan vast te leggen

  …

Na de goedkeuring in het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 werden nog enkele aanpassingen aangebracht aan het reglement n.a.v. van opmerkingen in het ABOC van 2 april 2021:

  1. Samenstelling comité: art 6 §1: vrijgesteld secretarissen moeten altijd worden uitgenodigd, ook al zijn er 3 afgevaardigden in de instelling. 
  2. Artikel 13:  … en kunnen digitaal worden  gevolgd. 
  3. Bijlage 1: COV: Britsierslaan 5 1030 Schaarbeek T.a.v. Mimy Jacobs 
  4. Bijlage 2: vertegenwoordigers overheid: voorzitter Coördinator mens is een ambtenaar en werknemer van de gemeente Opwijk! 
  5. Bijlage 3 en 4 is niet limitatief! 

De aangepaste versie werd in bijlage toegevoegd.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 8 maart 2021 inzake het voorstel van huishoudelijk reglement van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité.