Terug
Gepubliceerd op 17/05/2021

2021_CBS_00513 - Aanvullend politiereglement - Mazenzele dorpscentrum, inrichting zone 30 - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 22/03/2021 - 09:00 Via teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Inez De Coninck, Burgemeester
2021_CBS_00513 - Aanvullend politiereglement - Mazenzele dorpscentrum, inrichting zone 30 - Goedkeuring 2021_CBS_00513 - Aanvullend politiereglement - Mazenzele dorpscentrum, inrichting zone 30 - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Naar aanleiding van de voorziene herinrichting van het dorpsplein in Mazenzele met invoering van woonerf en de invoering van de zone 30-schoolomgeving in de Verlorenkostbaan, is het wenselijk om in het ruimere centrum van Mazenzele een zone in te voeren van max. 30 km/u.

De zone 30 wordt ingevoerd voor de woonstraten ten oosten van Steenweg - gewestweg N47.

De zone wordt afgebakend als volgt:

- Opwijksestraat, thv aansluiting met Steenweg
- Opwijksestraat, thv de grens met Mazelstraat
- Kouterbaan, thv de begraafplaats
- Dries, thv hoek Sultveldstraat
- Dries, hoek Vossestraat
- Rauwakker, thv aansluiting met Steenweg
 - Dorp, thv aansluiting met Steenweg

De zone wordt afgebakend door middel van de borden F4a en F4b. 

De maatregel heeft betrekking op wegen waarover de gemeente het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>
Art. 57, §2 van het gemeentedecreet : toevertrouwde bevoegdheden college
<p>Artikel 57, &sect;2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005&nbsp;:&nbsp;<span>Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, &sect; 1 (door de gemeenteraad), of overeenkomstig andere<strong> </strong>wettelijke en decretale bepalingen.</span></p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de inrichting van de “zone 30” in het centrum van Mazenzele, met name de woonstraten ten oosten van Steenweg - gewestweg N47.

De maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b.