Terug
Gepubliceerd op 17/05/2021

2021_CBS_00500 - Aanvullend politiereglement - Steenweg op Merchtem - aanpassing rijrichting fietsers - Goedkeuring

College van burgemeester en schepenen
ma 22/03/2021 - 09:00 Via teams
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Inez De Coninck, Burgemeester; Evelien Beeckman, Schepen; Johan Deleu, Schepen; William Engels, Schepen; Jan Couck, Schepen; Roland Mortier, Schepen; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Inez De Coninck, Burgemeester
2021_CBS_00500 - Aanvullend politiereglement - Steenweg op Merchtem - aanpassing rijrichting fietsers - Goedkeuring 2021_CBS_00500 - Aanvullend politiereglement - Steenweg op Merchtem - aanpassing rijrichting fietsers - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het fietspad tussen rond punt Steenweg op Merchtem en Bruggeveld, kant Bruggeveld, wordt veelvuldig in de verkeerde richting gebruikt door de fietsers die richting Hollestraat rijden. Ter hoogte van het rond punt zijn er oversteekplaatsen voorzien, ter hoogte van Bruggeveld of Hollestraat niet. Het is veiliger om de oversteken aan het rond punt te nemen en het fietspad tussen rond punt en Bruggeveld is voldoende breed om dubbele rijrichting toe te laten. Het betreft een afstand van maximaal 40m.

De nodige aanduidingen voor een veilig gebruik van het fietspad in dubbele rijrichting, worden aangebracht met verkeersborden en wegmarkeringen.

De maatregel heeft betrekking op een weg waarover het gemeentebestuur het beheer heeft.

Juridische grond

De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement goed voor de invoering van de dubbele rijrichting voor fietsers op het fietspad tussen Steenweg op Merchtem en Bruggeveld, over een afstand van 40m.

Artikel 2

De nodige aanduidingen voor een veilig dubbel gebruik van het fietspad worden aangebracht met verkeersborden en wegmarkeringen.