Terug
Gepubliceerd op 26/02/2021

2021_GR_00026 - Aanleveren asbestafval op het recyclagepark - Aanvulling politiereglement - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 20:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Voorzitter; Albert Beerens; Lutgard Van der Borght; William Engels, Schepen; Johan Deleu, Schepen; Jan Couck, Schepen; Marijke De Vis; Joske Vermeir; Patrick De Smedt; Inez De Coninck, Burgemeester; Jeroen Eenens; Els Van Buggenhout; Luc De Ridder; Roland Mortier, Schepen; Floris Van den Broeck; Els Van Gucht; Evelien Beeckman, Schepen; Willem De Pauw; Jasper Baeyens; Linda Verbesselt; Bert De Wel; Eliane Laurent; Katty Van der Borght; Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Secretaris

Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Voorzitter

Wouter Van Driessche, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00026 - Aanleveren asbestafval op het recyclagepark - Aanvulling politiereglement - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Wouter Van Driessche, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Luc De Ridder, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katty Van der Borght, Katleen Biesemans
Stemmen voor 21
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Katty Van der Borght, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Patrick De Smedt, Albert Beerens, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Roland Mortier, Wouter Van Driessche, William Engels
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 2
Luc De Ridder, Marijke De Vis
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00026 - Aanleveren asbestafval op het recyclagepark - Aanvulling politiereglement - Goedkeuring 2021_GR_00026 - Aanleveren asbestafval op het recyclagepark - Aanvulling politiereglement - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

- De omzendbrief van 18.12.2020 vormt een actualisatie van de omzendbrief van 27.08.2008 over de inzameling van asbestcement op het recyclagepark in het Vlaamse Gewest. De actualisatie omvat een verzameling van goede praktijken in het werkveld die met deze omzendbrief uitgerold worden voor alle recyclageparken in Vlaanderen, dit conform bepalingen in Vlarem II over verpakt vervoer van materialen in asbest om verspreiding van asbestvezels in het leefmilieu maximaal te vermijden. 

- De omzendbrief van 18.12.2020 waarborgt en optimaliseert een asbestveilige aanvoer van asbestcement voor burger en parkwachter bij het toewerken naar een asbestveilig Vlaanderen 2040.

- Na overleg met de milieuambtenaren van de gemeenten Asse, Merchtem en Wemmel en informatie vanuit het politiecollege (AMOW-politiezone) dient elke gemeente afzonderlijk aanvullingen van het politiereglement voor goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Met betrekking tot de noodzakelijke aanvulling door de gemeente Opwijk van het politiereglement in verband met de wijze van aanlevering van asbestafval op het recyclagepark Opwijk, wordt dezelfde clausule gehanteerd als in de gemeente Merchtem.

Regelgeving bevoegdheid

Art. 56 ยง2 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheid college - toegewezen door gemeenteraad
<p>Artikel 56 &sect;2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de aanvulling van het politiereglement door toevoeging van artikel 23bis met betrekking tot de wijze van aanlevering van asbestafval op het recyclagepark, conform de omzendbrief OMG/2020/O 2020/1 van 18.12.2020 van de Vlaamse Regering:

Afdeling 5- verwijdering van afvalstoffen:

" Artikel 23bis: Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag met ingang van 1.01.2021 enkel worden aangevoerd op het recyclagepark indien het volledig is verpakt in transparante folie of zakken. De bezoeker zal zich onthouden van elke handeling die kan leiden tot het verspreiden van asbesthoudende partikels. "