Terug
Gepubliceerd op 21/12/2020

2020_GR_00189 - Zonaal brandweerreglement + opheffing voorgaande verordeningen - Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen + Opheffing van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 01/12/2020 - 21:00 www.opwijk.be/gemeenteraad-digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans

Secretaris

Katleen Biesemans

Voorzitter

Patrick De Smedt

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00189 - Zonaal brandweerreglement + opheffing voorgaande verordeningen - Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen + Opheffing van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Patrick De Smedt, Albert Beerens, Lutgard Van der Borght, William Engels, Johan Deleu, Jan Couck, Marijke De Vis, Joske Vermeir, Inez De Coninck, Jeroen Eenens, Els Van Buggenhout, Annelies De Pauw, Luc De Ridder, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Floris Van den Broeck, Els Van Gucht, Evelien Beeckman, Willem De Pauw, Jasper Baeyens, Linda Verbesselt, Bert De Wel, Eliane Laurent, Katleen Biesemans
Stemmen voor 23
Jasper Baeyens, Bert De Wel, Willem De Pauw, Eliane Laurent, Evelien Beeckman, Luc De Ridder, Marijke De Vis, Jeroen Eenens, Lutgard Van der Borght, Els Van Gucht, Annelies De Pauw, Linda Verbesselt, Inez De Coninck, Jan Couck, Johan Deleu, Joske Vermeir, Albert Beerens, William Engels, Els Van Buggenhout, Floris Van den Broeck, Wouter Van Driessche, Roland Mortier, Patrick De Smedt
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00189 - Zonaal brandweerreglement + opheffing voorgaande verordeningen - Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen + Opheffing van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen - Goedkeuring 2020_GR_00189 - Zonaal brandweerreglement + opheffing voorgaande verordeningen - Zonale politieverordening van Brandweerzone Vlaams-Brabant West houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen + Opheffing van alle voorgaande gelijkaardige verordeningen - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Gezien de 33 gemeenten sinds 01 01 2015 één hulpverleningszone vormen, is eenzelfde politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen wenselijk om als directie Brandpreventie op een uniforme manier te handelen en te adviseren. Bijgevolg kan rekening gehouden worden met bovenvermelde bemerkingen rond toepassingsgebied, voorschriften …

De directie Brandpreventie van  de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West heeft een zonaal politiereglement uitgewerkt en tevens een procedure opgesteld met betrekking tot controle en attestering van de publiek toegankelijke inrichtingen. 

Er werden infomomenten voorzien rond het ontwerp van het politiereglement voor alle 33 lokale besturen, nl. op 20 11 2019 en op 23 01 2020. Hierop werden betrokken gemeentemandatarissen en betrokken personeelsleden van de gemeenten uitgenodigd en was er ruimte om hun bezwaren en bemerkingen te formuleren. 

Na goedkeuring door de zoneraad op zitting van 26 mei 2020 wordt gevraagd aan de 33 gemeenteraden om het nieuwe zonale reglement goed te keuren. En de eventueel bestaande verordening in te trekken zodat de voorschriften in voege kunnen gaan. Het risico op strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij een schadegeval is kleiner wanneer het zonale reglement wordt eigen gemaakt. 

De zonale politieverordening heeft volgende krachtlijnen:

  • Inzake toepassingsgebied is geopteerd voor een zo ruim mogelijk toepassingsgebied, zowel qua aantal personen (met name vanaf 1 persoon) als qua categorieën van inrichtingen (met name zowel dancings, drankgelegenheden, winkels, feestzalen …). Deze voorschriften zijn vanzelfsprekend gediversifieerd in functie van het aantal personen (met name: 1-9, 10-49 en vanaf 50 personen). Op dergelijke wijze wordt een maximale toepasbaarheid van de verordening bekomen. 
  • Inzake maatregelen werd er steeds voor ogen gehouden dat het bestaande publiek toegankelijke inrichtingen betreft die vaak reeds jarenlang in exploitatie zijn. De basisveiligheidsmaatregelen zijn derhalve realiseerbaar zonder (omvangrijke) bouwkundige ingrepen. Voor nieuwe exploitaties worden nog beperkte bijkomende voorschriften opgelegd. Voor exploitaties in een nieuwbouw gelden daarenboven ook federale brandveiligheidsvoorschriften (Koninklijk Besluit met basisnormen).
  • De technische voorschriften worden per categorie van inrichtingen (met name in functie van aantal personen) gebundeld in 3 bijlagen.
  • Tevens wordt een procedure voorgesteld zodat er een efficiënte en beheersbare opvolging van de controles mogelijk is. Deze procedure is geïnspireerd op de procedures van de Vlaamse Overheid m.b.t. brandveiligheid in hotels, gastenkamers, kindergroepsopvang, buitenschoolse opvang …; met name een A, B, of C brandveiligheidsattest voor een inrichting, plus een effectieve opvolging van de B attesten die immers een beperkte geldigheid in de tijd hebben.
  • De inrichtingen van categorie 1 (tussen 1 en 9 personen) zijn vrijgesteld van elke brandveiligheidsattestering.
  • Tenslotte werd zonaal een uitgebreide interne en externe toelichting bij elk voorschrift uitgewerkt en opgenomen in de teksten. De externe toelichting is bedoeld voor de exploitanten om bepaalde technische voorschriften duidelijker te maken. De interne toelichtingen werden opgesteld voor de brandpreventionisten zodat een uniforme toepassing van elk voorschrift over het grondgebied van alle lokale besturen bekomen kan worden.

Juridische grond

  • De bevoegdheid voor het nemen van politieverordeningen is toegewezen aan de lokale besturen met name op basis van artikel 119 en 135 ยง2  van de nieuwe gemeentewet. Specifiek voor reglementen inzake brandveiligheid speelt ook artikel 4 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichting van burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, die stelt dat de gemeenteraad verordeningen inzake preventie  en ontploffing kan uitvaardigen. Ook na de brandweerhervorming blijft dit een bevoegdheid van de gemeenteraden. 
  • Dergelijke politieverordening omvat dan alle brandpreventiemaatregelen die van toepassing zijn binnen het lokaal bestuur. Gezien het in kader van een zonale uniformiteit wenselijk is om een gemeenschappelijk reglement in alle gemeenten van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West te hebben kan de zoneraad een voorstel van politieverordening goedkeuren met verzoek dat alle gemeenteraden van de zone dit ontwerp goedkeuren (zelfde situatie als in meergemeentepolitiezones).

Regelgeving bevoegdheid

Art. 40-41 van het decreet lokaal bestuur: Bevoegdheden gemeenteraad
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad besluit alle betreffende artikels vermeld in de algemene politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van Opwijk in zitting van 27 januari 2015, gewijzigd in zitting van 19 november 2019, met betrekking tot brandveiligheid in te trekken vanaf 01 februari 2021. Deze verordeningen worden vervangen door het reglement “Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen”.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het reglement “Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen”, zoals bij dit besluit gevoegd, goed. Het reglement treedt in werking op 01 februari 2021.

Artikel 3

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.